Správne poplatky

Vybrané správne poplatky - Stavebné oddelenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (fyzické osoby)       40,00 €

Žiadosť o stavebné povolenie (fyzické osoby)                                         50,00 €

Ohlásenie drobnej stavby (fyzické osoby)                                               10,00 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (RD)                                 35,00 €

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií                          80,00 €

Vybrané správne poplatky - Správne oddelenie

Osvedčenie fotokópie                                                                   2,00 €/strana

Osvedčenie podpisu                                                                     2,00 €/podpis

Nahliadnutie do matrík                                                                  2,00 €/zväzok

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR                          6,50 €