Správne poplatky

Stavebné oddelenie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.................................40 €

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmenu dokončených stavieb.....50 €

Ohlásenie drobnej stavby, stav. úprav a udržiavacích prác......................30 €

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.....................................10 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia...........................................35 €

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií............................80 €

 

Správne oddelenie

Osvedčenie fotokópie...........................................................2 €/strana

Osvedčenie podpisu.............................................................2 €/podpis

Nahliadnutie do matrík..........................................................2 €/zväzok

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR..................6,50 €

Za zmenu v zápise SHR........................................................1,50 €