Hlavný kontrolór

Ing. Nadežda PAPIERNIKOVÁ

Kontakt:

tel.: 032/ 650 96 18, fax: 032 / 6598 427
e-mail: kontrolor@nemsova.sk

Hlavný kontrolór je pracovník mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Volí ho mestské zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Funkciu hlavného kontrolóra mesta NEMŠOVÁ vykonáva Ing. Nadežda Papierniková od 1. 1. 2005.

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu:

 • a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • b) príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • c) kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
 • d) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • e) kontrola dodržiavania interných predpisov mesta,
 • f) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • a) mestský úrad,
 • b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu týkajúcom sa tohto majetku,
 • d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Hlavný kontrolór:

 • a) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým;
 • b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve;
 • c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
 • d) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku;
 • e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ;
 • f) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - §11 ods.3 Zákona č.152/1998 o sťažnostiach;
 • g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo;
 • h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitných zákonom (zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,...).

 

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2015

stiahnuť dokument

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2014

stiahnuť dokument

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2014

stiahnuť dokument

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2013

stiahnuť dokument

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2013

stiahnuť dokument

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2012

stiahnuť dokument