Poskytovanie informácií

INTERNÁ SMERNICA MESTA NEMŠOVÁ

o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov


Na zabezpečenie realizácie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach samosprávy mesta Nemšová vydávam túto smernicu.


Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 1. Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 211/2000 Z. z ), každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Nemšová, Mestský úrad v Nemšovej (ďalej len ,,mesto") k dispozícii, a ktoré je povinný zverejňovať a sprístupňovať. Mesto je podľa zákona č. 211/2000 Z. z. povinnou osobou.

 2. Účelom tejto smernice je podrobnejšie upraviť:

  1. podmienky, postup a rozsah prístupu občanov k informáciám uvedeným v ods. 1 tohto článku,

  2. práva a povinnosti zúčastnených strán pri požadovaní a poskytovaní

   informácií.

 3. Podľa ustanovení tejto smernice postupujú všetky príspevkové aj rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nemšová.


Čl. 2

Poskytovanie informácií

 1. Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi:

  1. zverejnením,

  2. sprístupnením na základe žiadosti.

 2. Zverejnená informácia je informácia:

  1. vydaná tlačou alebo na akomkoľvek nosiči dát, ktorý umožňuje jej zápis,

   prehliadanie a uchovávanie,

  2. verejne prístupná aj prostredníctvom internetu.

 3. Mesto zverejňuje informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.

 4. Informácie uvedené v odseku 3 tohto článku sa zverejňujú na úradnej tabuli pred

  budovou sídla povinnej osoby (Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová) a internetovej

  stránke mesta ( www.nemsova.sk ).

 5. Všetky ďalšie informácie, ktoré mesto nie je povinné zverejňovať v zmysle § 5

  ods. 1 zákona č. 211/200 Z. z., sa sprístupňujú na žiadosť .

 6. Informácie sa poskytujú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme - odpisom, kópiou, elektronicky , ústne, poštou, elektronickou poštou, prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak informácie nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, mesto dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácií.

 7. Mesto poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má k dispozícii.

 8. Za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom možno poskytnúť informácie,

na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám (§ 8 - 11 zákona).

Obmedzenie sa realizuje tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne.


Čl. 3

Zverejnenie informácií

 1. Zverejnenie informácií, ktoré je mesto povinné zverejňovať podľa § 5 zákona č.

  211/2000 Z. z., každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií, ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informácie zabezpečujú:

  1. na internete osoba zodpovedná za správu webovej stránku mesta v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi jednotlivých útvarov,

  2. na úradnej tabuli kompetentní pracovníci jednotlivých útvarov.

 2. Osobe zodpovednej za správu webovej stránky mesta podklady pre informácie poskytujú:

  1. Poverení pracovníci správneho oddelenia o:

   1. spôsobe zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetenciách,

   2. organizačnej štruktúre orgánov mesta,

   3. prehľade všeobecne záväzných nariadení mesta Nemšová a vnútroorganizačných predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestu,

   4. organizačnej štruktúre Mestského úradu v Nemšovej,

   5. mieste, čase a spôsobe akým možno získať informácie, o tom, kde možno podať žiadosť , návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

   6. mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku,

   7. sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií,

   8. možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia mesta vrátane výslovného

    uvedenia požiadaviek , ktoré musia byť splnené .

  2. Poverení pracovníci finančného oddelenia a správy mestského majetku o: označení nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý táto osoba previedla do vlastníctva ,alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci (s výnimkou bytov a nebytových priestorov, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom stanovenú cenu podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z.), o dátume prevodu alebo prechodu vlastníctva a o právnom titule, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva (meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu- podnikateľa) .

 3. Informácie o sadzobníku správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony, poskytujú všetky útvary mestského úradu, ktoré takéto úkony spoplatňujú.

 4. Zverejnenie informácií, ktoré sa dotýkajú činnosti Mestského zastupiteľstva v Nemšovej (ďalej len "mestské zastupiteľstvo ) zabezpečuje na osoba poverená spravovaním webovej stránky na základe podkladov:

  1. poverených pracovníkov správneho oddelenia :

   1. informácie o termínoch rokovaní mestského zastupiteľstva a návrh programu rokovania,

   2. zápisnice , uznesenia mestského zastupiteľstva a informáciu o hlasovaní poslancov mestského zastupitel,


   3. údaje o dochádzke poslancov na zasadnutie mestského zastupiteľstva,

  2. vecne príslušných oddelení mestského úradu, ktoré poskytujú ·

   • texty návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta určené na zverejnenie podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia (pripomienkové konanie),

   • texty schválených všeobecne záväzných nariadení mesta do troch dní odo

   dňa ich účinnosti.

 5. Všetky oddelenia mestského úradu poskytujú osobe zodpovednej za vedenie webovej stránky mesta podklady pre informácie v elektronickej podobe. Zodpovedajú za ich obsahovú a vecnú správnosť a včasnosť.


Čl. 4

Podávanie žiadosti

 1. Informácie sprístupňujú kompetentní pracovníci mestského úradu, v závislosti .od obsahu požadovanej informácie.

 2. Poverený pracovník správneho oddelenia vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných mestu.

 3. Poverený pracovník správneho oddelenia za svoju činnosť zodpovedá

  prednostovi mestského úradu.

 4. Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

  1. komu je určená,

  2. meno, príezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,

  3. ktorých informácií sa týka,

  4. spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,

  5. ak žiadate!' požaduje sprístupnenie informácie v Braillovom písme, pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci- Blind".

 5. Žiadosť možno podať:

  1. Písomne, ako poštovú zásielku na adresu: Mestský úrad Nemšová, Janka

   Palu 2/3, 914 41 Nemšová,

  2. písomne osobným doručením do podateľne Mestského úradu.

  3. ústne u ktoréhokoľvek kompetentného pracovníka Msú, ktorý spíše so žiadateľom zápis žiadosti o sprístupnenie informácií (príloha č.1) ,

  4. faxom na čísle 032/6598427

  5. elektronickou poštou na adresu info@nemsova.sk.

 6. Žiadate!' môže požiadať tiež o písomné potvrdenie prijatia žiadosti. V takom prípade poverený pracovník potvrdí podanie žiadosti (príloha č. 2).


Čl.5

Evidencia žiadosti

 1. Evidenciu všetkých žiadosti došlých na mestský úrad vedie poverený pracovník správneho oddelenia, ktorý za tým účelom sústreďuje aj žiadosti, ktoré obdržia aj iné oddelenia mestského úradu.

 2. Poverený pracovník správneho oddelenia v evidencii uvádza:

  1. dátum podania žiadosti,

  2. meno a adresu osoby podávajúcej žiadosť,

  3. obsah požadovanej informácie a navrhovaný spôsob jej sprístupnenia,


  4. výsledok a dátum vybavenia žiadosti,

  5. prípadne dátum podania opravného prostriedku, výsledok a dátum jeho vybavenia.

3. Ak dôjde k doručeniu žiadosti inému oddeleniu mestského úradu než

poverenému pracovníkovi správneho oddelenia, príslušný vedúci oddelenia je povinný ihneď informovať o tom povereného pracovníka správneho oddelenia a odovzdať mu bezodkladne všetky informácie, resp. písomné podklady, ktorými disponuje.


Čl. 6

Spôsob vybavenia žiadosti

 1. Ak požadovaná informácia už bola zverejnená, pracovník vybavujúci informáciu :

  1. oznámi údaje, ktoré žiadateľovi umožnia tieto informácie vyhľadať a získať alebo

  2. tieto informácie sprístupní, ak na ich priamom sprístupnení žiadate!' trvá.

 2. Ak povinná osoba nedisponuje informáciami , ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť:

  1. ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, bezodkladne postúpi žiadosť osobe, ktorá túto informáciu má k dispozícii, ak táto osoba je povinnou osobou v zmysle§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. (príloha č. 5),

  2. ak nemá vedomosť, kto disponuje požadovanými informáciam i, žiadosť

   odmietne rozhodnutím.

 3. Mesto sprístupní požadované informácie v prípade, ak:

  1. žiadosť adresovaná Mestskému úradu v Nemšovej obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti uvedené v čl. 4 ods. 4 tejto smernice, ak ich neobsahuje vyzve žiadatel'a o ich doplnenie (príloha č. 3),

  2. požadované informácie má mesto k dispozícii,

  3. nejedná sa o informácie, ktorých sa týkajú obmedzenia prístupu k informáciám v zmysle § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z., alebo v zmysle ustanovení osobitných právnych predpisov a zároveň sa nejedná o zverejnené informácie, pri ktorých sa žiadate!' uspokojil s údajmi umožňujúcimi vyhľadanie a získanie zverejnených informácií.

 4. Informácie sa sprístupňujú :

  1. ústne - osobne, telefonicky,

  2. osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu , odpisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,

  3. písomne - oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo

   zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu , nosiča dát,

  4. za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadatel'ovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podl'a tohto zákona považuje informácia napísaná:

   • slepeckým (Braillovým) písmom alebo

   • zväčšeným typom písma,

  5. ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podl'a § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. požaduje sprístupnenie informácií.

 5. Poverený pracovník správneho oddelenia bezodkladne postúpi žiadosť podľa

oblasti, ktorej sa žiadosť týka, príslušnému oddeleniu mestského úradu na vybavenie.· Za pravdivé, úplné a včasné vybavenie žiadosti o poskytnutie


informácií zodpovedá príslušný vedúci oddelenia mestského úradu spolu s pracovníkom, ktorého poveril vybavením žiadosti.

 1. Pracovník , ktorý vybavoval žiadosť o informáciu bezodkladne odovzdá vybavený spis poverenému pracovníkovi správneho oddelenia na evidovanie a archivovanie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 2. V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko oddelení mestského úradu, po získaní čiastkových odpovedí požadované informácie sprístupní poverený pracovník útvaru ľudských zdrojov .


  Čl. 7

  Vydanie rozhodnutia

  1. Ak mesto poskytne žiadateľovi v lehote uvedenej v čl. 9 ods. 2 resp. 3 tejto smernice informáciu v požadovanom rozsahu a zvoleným alebo dohodnutým spôsobom, poverený pracovník správneho oddelenia zabezpečí o tom vyhotovenie rozhodnutia zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa žiadateľov i nezasiela. Proti takému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok (príloha č. 3).

  2. Pri odložení žiadosti z dôvodu nedoplnenia žiadosti podľa výzvy povereného pracovníka správneho oddelenia sa rozhodnutie nevydáva.

  3. Ak mesto žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie, a to hoci len s časti,

   teda sprístupní iba niektoré žiadateľom požadované informácie, vydá o tom v lehote uvedenej v čl. 9 od. 2, resp. 3 tejto smernice osobitné písomné rozhodnutie (príloha č. 6).

  4. Mesto vydá rozhodnutie o odmietnutí žiadosti v lehote uvedenej v čl. 9 ods. 2 tejto smernice, ak úrad požadovanú informáciu nemá k dispozícií, ani nemá vedomosť o tom, kto ju k dispozícií má (príloha č. 6).


Čl. 8

Opravné prostriedky

 1. Opravný prostriedok podáva žiadate!' v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo od márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

 2. O odvolaní rozhoduje primátor mesta.

 3. Ak primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania o odvolaní nerozhodne,

  predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté

  rozhodnutie potvrdil.

 4. Vzor rozhodnutia v odvolacom konaní tvorí prílohu 5 tejto smernice .

 5. Ak sa žiadate!' neuspokojí s rozhodnutím, môže podať na Krajský súd v Trenčíne žalobu na preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní súdom .


Č9

Lehoty

 1. Lehoty podľa tejto smernice sa začínajú počítať dňom, kedy bola žiadosť na mestský úrad doručená.

 2. Žiadosti vybavuje poverený pracovník správneho oddelenia najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti, alebo odo dňa doplnenia žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak.

 3. Lehotu uvedenú v ods. 2 tohto článku môže mestský úrad z vážnych dôvodov predÍžiť, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). PredÍženie lehoty s uvedením dôvodu jej predÍženia oznámi poverený pracovník správneho oddelenia žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

4) Lehota na oznámenie žiadateľovi pri žiadosti podľa čl. 6 odstejto smernice je 5 dní.

 1. Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe oznámi poverený pracovník správneho oddelenia žiadateľovi bez zbytočného odkladu.

 2. Lehotu na doplnenie žiadosti mestský úrad nesmie stanoviť kratšiu ako 7 dní.

 3. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí , resp. nevyhovení žiadosti môže žiadateľ podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti, pričom za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 4. Primátor mesta musí rozhodnúť o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou ( príloha č. 7 ).

 5. Žalobu na preskúmanie rozhodnutia súdom, ako je uvedené v čl. 8 ods. 5 tejto

smernice, môže žiadateľ podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia márnej lehoty na vydanie rozhodnutia.


Čl. 10

Úhrada nákladov

 1. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške , ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, nosičov a s odoslaním informácií žiadatel'ovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

 2. Materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických

  nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi do výšky 3,5 € sa neúčtujú.

 3. Primátor mesta môže individuálne rozhodnúť o odpustení úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií.

 4. Náklady, ktoré môžu mestskému úradu vzniknúť v súvislosti s aplikáciou

  zákona č. 211/2000 Z. z. sú uvedené v Sadzobníku úkonov, ktorý tvorí prílohu č. 8 tejto smernice.

 5. Úhrady za prístup k informáciám sú podľa zákona príjmami mesta.


č. 1

Záverečné ustanovenia

 1. Za účelom kvalitného a bezproblémového styku s verejnosťou a so žiadateľmi o poskytnutie informácií sú všetci zamestnan ci povinní oboznámiť sa s touto smernicou a prílohami k nej, aby boli schopní poskytnúť poverenému pracovníkovi správneho oddelenia informácie, ktoré by tento mohol bez prieťahov vybaviť priamo, resp. zabezpečiť ich bezodkladné vybavenie.

 2. Táto smernica sa zverejní na informačnej tabuli úradu, v mieste sídla, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste, aby každý záujemca o informáciu,

  ktorú moze mesto poskytnúť, mal vedomosť o postupe, ktorý je povinný v styku s mestom pri vybavovaní tejto veci dodržať .

 3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1.6.2010. Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice sa ruší Smernica primátora Mesta Nemšová pre vybavenie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zák . č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 15.1.2001.


V Nemšovej, dňa 31.5.2010