Pozvánka na MsZ

Späť
V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva neplánované 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa:12. marca 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.