Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

Späť
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 31. júla 2015 t. j. v piatok o 08.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na poschodí.