Prednosta

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.

 

Kontakt:
Tel.. 032 / 650 9617, 0905 428 286
E-mail: prednosta@nemsova.sk,

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenováva a odvoláva primátor. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi.

Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:
a) vedie, organizuje, riadi a kontroluje prácu mestského úradu
b) zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu
c) zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu mesta a sleduje jeho plnenie
d) podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
e) zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu ukladá štatút mesta, organizačný poriadok mestského úradu, alebo primátor v rozsahu kompetencií samosprávy.