Oddelenie správne, sociálnych vecí, podnikania, životného prostredia a kultúry

Mgr. Beáta BELKOVÁ 
vedúca oddelenia 
Tel: 032/ 650 96 40, 0918 349 340 
E–mail: spravne@nemsova.sk , beata.belkova@nemsova.sk


• Evidencia obyvateľstva 
Mgr. Katarína Holíčková
Tel: 032/ 6509 613, 0918 876 668 
E-mail: evidencia@nemsova.sk

• Matričný úrad, sociálno-zdravotná agenda, overovanie

Mária Palušná: Tel.:032/6509 641 
E-mail: matrika@nemsova.skjarmila.raftlova@nemsova.sk

• Referát životného prostredia a kultúry 

Ing. Renáta Slotíková

Tel.: 032/ 6509 619, 0918 876 695 

E-mail: zivotne@nemsova.sk , renata.slotikova@nemsova.sk 

Beáta Tršková, Tel.: 0917 812 753

E-mail: trskova@nemsova.sk 


• Mestská športová hala 
Vladimír GAJDOŠ 
správca haly 
Tel.: 032/ 6598 214 

• Mestské knižnice 
Knižnica Nemšová 
Tel.:032/ 6598 386 
E-mail: kniznica@nemsova.sk 

Knižnica Kľúčové 
Knižnica Trenčianska Závada

Hlavné činnosti: 
• Podateľňa, spisovňa 
• Pokladňa 
• Evidencia obyvateľstva prihlasovanie na pobyt
• Žiadosti o umiestnenie klientov v Centre sociálnych služieb 
• Sociálne záležitosti 
• Súhlas k prenájmu nebytových priestorov podľa zákona č.116/90 Zb. 
• Oznámenie o zriadení prevádzky, prevádzkového času 
• Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy /596/2003 Z.z./ 
• Matrika 
• Overovanie listín, podpisov 
• Oblasť životného prostredia 
• Povolenie na výrub drevín 
• Vydávanie rybárskych lístkov 
• Likvidácia TKO, triedenie a recyklácia odpadov
• Organizovanie kultúrno-športovej činnosti celomestského charakteru
• Archív dokumentov
• Príprava mestského zastupiteľstva
• Personálna agenda