Oddelenie investičnej výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku, dopravy a pozemných komunikácií, stavebný úrad

Ing. Soňa PRÍLESANOVÁ
vedúca oddelenia
Tel: 032 / 6509 614, 0908 547 920
E-mail: stavebne@nemsova.sk sona.prilesanova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:
• Investičné a neinvestičné akcie mesta Nemšová
• Územnoplánovacie informácie
• Komisia výstavby - žiadosti
• Informácie o výstavbe
• Technický dozor investora
• Poradenská činnosť vo výstavbe

Ing. Andrea MINĎÁROVÁ
Tel: 032/ 6509 634, 0907 641 477 
E-mail: stavebne@nemsova.sk andrea.mindarova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:

• Stavebné povolenia
• Kolaudačné rozhodnutia
• Územné rozhodnutia
• Reklamné a informačné zariadenia
• Poradenská činnosť vo výstavbe

 

Ing. Eva Remšíková

Tel: 032/ 6509 647, 0917 985 214

E-mail: eva.remsikova@nemsova.sk

 

Hlavné činnosti:

• Drobné stavby
• Stavebné úpravy
• Doprava
• Dopravné značenie, uzávierky, obchádzky
• Rozkopávky