Oddelenie finančné a správy mestského majetku

Ing. Jarmila SAVKOVÁ vedúca oddelenia

Tel: 032 / 6509 612, 0918 391 419
Fax: 032/ 6598 248 032 / 6598 427
E-mail: financne@nemsova.sk jarmila.savkova@nemsova.sk

Podriadené útvary

Referát daní a poplatkov
Bc. Eva POLÁČKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 636, 0918 876 716
E-mail: eva.polackova@nemsova.sk

Referát účtovníctva a majetku
Ing. Jana KUCHARÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620
Email: jana.kucharikova@nemsova.sk

Referát poplatkov a miezd
Eva Burdejová
Tel.: 032/ 6509 635
E-mail: burdejova@nemsova.sk 

Referát finančný
Ing. Mária BRAČÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620
E-mail: maria.bracikova@nemsova.sk

Hlavné činnosti:
• Tvorba rozpočtu, rozbory hospodárenia a plnenia rozpočtu
• Tvorba všeobecne záväzných nariadení a smerníc
• Komplexné vedenie účtovníctva
• Správa miestnych daní a poplatkov
• Mzdová agenda
• Majetok mesta, jeho spravovanie a evidencia
• Majetko-právna agenda
• Vyhotovovanie zmlúv, evidencia uzatvorených zmlúv
• Výkon štátnej správy na úseku školstva
• Metodické usmerňovanie a riadenie mestských organizácií