Oddelenie finančné a správy mestského majetku

Ing. Júlia Barbuščák - vedúca oddelenia

Tel: 032 / 6509 612, 0917 987 197
E-mail: julia.barbuscak@nemsova.sk

Podriadené útvary

Referát daní a poplatkov
Bc. Eva POLÁČKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 636, 0918 876 716
E-mail: eva.polackova@nemsova.sk

Referát účtovníctva a majetku
Ing. Jana KUCHARÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620
Email: jana.kucharikova@nemsova.sk

Referát poplatkov a miezd
Ing. Darina Ďurčová
Tel.: 032/ 6509 635
E-mail: darina.durcova@nemsova.sk 

Referát finančný
Ing. Mária BRAČÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620
E-mail: maria.bracikova@nemsova.sk

 

• Referát správy majetku 
JUDr. Tatiana Hamarová
Tel.: 032/ 6509 621, 0918 876 720 
E-mail: hamarova@nemsova.sk 

Hlavné činnosti:
• Tvorba rozpočtu, rozbory hospodárenia a plnenia rozpočtu
• Tvorba všeobecne záväzných nariadení a smerníc
• Komplexné vedenie účtovníctva
• Správa miestnych daní a poplatkov
• Mzdová agenda
• Majetok mesta, jeho spravovanie a evidencia
• Majetko-právna agenda
• Vyhotovovanie zmlúv, evidencia uzatvorených zmlúv
• Výkon štátnej správy na úseku školstva
• Metodické usmerňovanie a riadenie mestských organizácií