Oddelenie finančné a správy mestského majetku

Ing. Júlia Barbuščák - vedúca oddelenia
Tel: 032 / 6509 612, 0917 987 197
E-mail: julia.barbuscak@nemsova.sk

Podriadené útvary

Referát daní
Bc. Eva POLÁČKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 636, 0918 876 716
E-mail: eva.polackova@nemsova.sk

Referát účtovníctva a evidencie majetku
Ing. Jana KUCHARÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 620, 0917 947 665
Email: jana.kucharikova@nemsova.sk

Referát poplatkov
Ing. Darina Ďurčová
Tel.: 032/ 6509 635, 0917 571 850
E-mail: darina.durcova@nemsova.sk 

Referát finančný fakturant
Ing. Mária BRAČÍKOVÁ
Tel.: 032/ 6509 650, 0917 571 632
E-mail: maria.bracikova@nemsova.sk

• Referát nakladania s majetkom mesta
JUDr. Tatiana HAMAROVÁ
Tel.: 032/ 6509 621, 0918 876 720
E-mail: hamarova@nemsova.sk 

• Referát správy majetku mesta
Ing. Zuzana STANOVÁ
Tel.: 032/ 6509 651, 0908 779 139
E-mail: zuzana.stanova@nemsova.sk 

Hlavné činnosti:
• Tvorba rozpočtu, rozbory hospodárenia a plnenia rozpočtu
• Tvorba všeobecne záväzných nariadení a smerníc
• Komplexné vedenie účtovníctva
• Správa miestnych daní a poplatkov
• Mzdová agenda
• Majetok mesta, jeho spravovanie a evidencia
• Majetko-právna agenda
• Vyhotovovanie zmlúv, evidencia uzatvorených zmlúv
• Výkon štátnej správy na úseku školstva
• Metodické usmerňovanie a riadenie mestských organizácií