Legislatíva mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š T A T Ú T

 

M E S T A N E M Š O V Á

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nemšová na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

pre katastrálne územie mesta Nemšová tento

 

 

Š T A T Ú T

 

M E S T A  N E M Š O V Á

 

Prvá hlava

 

Úvodné ustanovenia

§ 1

 1. Štatút mesta Nemšová upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia, financovania a nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

 2. Štatút mesta Nemšová je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.

 

§ 2

Postavenie mesta

 1. Mesto Nemšová /ďalej len mesto/ je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Územie mesta Nemšová tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých častí:

- Nemšová

- Ľuborča

- Kľúčové

- Trenčianska Závada

Zmeny územia mesta možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi 1.

 1. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby jeho obyvateľov.

 2. Mesto je právnickou osobou, samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

 3. Mesto má právo na svoje mestské symboly, ktorými sú erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta a mestské insígnie.

 4. Ukladať mestu povinnosti alebo obmedzenia možno pri výkone samosprávy len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy 2.

 

§ 3

Obyvatelia mesta, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom mesta je osoba, ktorá je v ňom prihlásená na trvalý pobyt.

 2. Obyvatelia mesta sa zúčastňujú na samospráve mesta najmä výkonom svojich práv a plnením svojich povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

 3. Mesto má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 4. Na samospráve mesta sa má právo podieľať aj ten, kto má na jeho území nehnuteľný majetok alebo v meste platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je v ňom prihlásený na prechodný pobyt, má čestné občianstvo mesta.

 5. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy mesta a byť do nich zvolené a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta /miestne referendum/.

 6. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

§ 4

Samospráva mesta Nemšová

 1. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 2. Ak zákon pri úprave pôsobnosti mesta neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti mesta.

 3. Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta prostredníctvom:

  1. orgánov mesta

  2. miestnym referendom

  3. zhromaždením obyvateľov mesta.

 4. Mesto je povinné v záujme rozvoja mesta spolupracovať s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v meste, s občianskymi združeniami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v meste.

 5. Na plnenie úloh samosprávy mesta vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia. Nariadenia mesta nesmú odporovať Ústave SR, ústavným zákonom, zákonom a medzinárodným zmluvám, s ktorými vyslovila súhlas NR SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých mesto plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Takéto nariadenie nesmie odporovať Ústave SR, ústavným zákonom, medzinárodným zmluvám, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, nariadeniami vlády, všeobecne záväzným predpisom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení mesta, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento Štatút mesta a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nemšovej.

 6. Mesto vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov § 4 ods. 3. a v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

Druhá hlava

 

Majetok mesta

§ 5

 1. Majetkom mesta sú všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta, majetkové práva mesta a všetky pohľadávky.

 2. Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta.

 3. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

 4. Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné.

 5. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta.

 6. Majetok mesta, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo.

 7. Mesto môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu 3 (ďalej len "správca"). Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

 8. Pod správou mestského majetku sa rozumie oprávnenie majetok mesta držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Nemšová.

 9. Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu. Mesto môže uzavrieť zmluvu o výkone správy svojho majetku s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä účel využitia majetku, čas trvania výkonu správy a práva a povinnosti zmluvných strán. Mesto nie je oprávnené dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku mesta ani na jeho iné zaťaženie.

10)Majetok mesta a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon. 4

 

§ 6

 1. Mestské zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou mesta.

 2. Právnické osoby s majetkovou účasťou mesta mesto zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 7

Za používanie majetku mesta možno vyberať miestne dane v súlade s platnou právnou úpravou. 5

 

§ 8

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Nemšová“, ktoré schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

 1. majetok mesta Nemšová

 2. nadobúdanie a prevody majetku vo vlastníctve mesta

 3. postup prenechávania majetku mesta do užívania fyzickým a právnickým osobám

 4. správu majetku mesta

 5. hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami mesta

 6. nakladanie s cennými papiermi, aukčný predaj vecí

 7. kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom.

 

Tretia hlava

 

§ 9

Financovanie a rozpočet mesta

 

Čl. 1

Rozpočet mesta

 1. Mesto pripravuje viacročný rozpočet, ktorý je strednodobý ekonomický a finančný nástroj finančnej politiky obce na najbližší rok, s orientačným predpokladom na ďalšie dva roky. Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia mesta v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy .

 2. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

 3. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom, žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, z nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa aj finančné vzťahy podľa § 3 ods.1. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráva o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 4. Rozpočet mesta obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených mestom podľa osobitného predpisu a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Na hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa vzťahuje osobitný predpis.

 5. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v zmysle platných právnych predpisov.

 

Čl. 2

Príjmy rozpočtu mesta

1) Príjmy rozpočtu mesta sú :

  1. výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,

  2. nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta z činnosti mesta a jej rozpočtových organizácií,

  3. výnosy z finančných prostriedkov mesta,

  4. sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené mestom,

  5. dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta,

  6. podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,

  7. dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,

  8. ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

  9. účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov,

  10. prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

  11. iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi. 6

2) Mesto môže na plnenie svojich úloh použiť aj :

   1. prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,

   2. zisk z podnikateľskej činnosti,

   3. návratné zdroje financovania,

   4. združené prostriedky.

    1. Za vlastné príjmy rozpočtu sa považujú príjmy rozpočtu mesta podľa ods. 1, písm. a) až f). Za vlastné príjmy sa považujú aj príjmy podľa ods. 1 písm. k), ak tak ustanoví osobitný predpis. O použití vlastných príjmov rozpočtu mesta rozhoduje mesto samostatne. To neplatí pri dare, ak darca určí účel, na ktorý sa majú darované prostriedky použiť. Príjmy rozpočtu mesta podľa ods. 1, písm. g) až j) tohto článku môže mesto použiť len v súlade s účelom, na ktorý sa prostriedky poskytli.

 

Čl. 3

Výdavky z rozpočtu mesta

1/ Z rozpočtu obce sa uhrádzajú :

 1. záväzky mesta vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,

 2. výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,

 3. výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,

 4. výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mesta a majetku iných osôb, ktorý mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov,

 5. záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta, vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,

 6. výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce mesta,

 7. úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,

 8. výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných mestom a výdavky na úhradu výnosov z nich,

 9. iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

  1. Z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme v prospech rozvoja mesta.

  2. Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu mestom na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy môže mesto použiť na úhradu týchto nákladov vlastné príjmy. Po prijatí prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy prostriedky štátneho rozpočtu mesto zúčtuje v prospech svojho rozpočtu.

  3. Právnickej osobe neuvedenej v ods. 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených VZN mesta len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

  4. Ak mesto spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí v zmysle zákona o obecnom zriadení alebo zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu, alebo nadobúda majetkové účasti na podnikaní právnickej osoby založenej podľa osobitného predpisu, môže použiť rozpočtové prostriedky na úhradu členského príspevku, na založenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na nadobudnutie majetkových účastí na podnikanie takej právnickej osoby.

  5. V rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa ods. 2 až 4 tohto článku rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. Podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta.

 

Čl. 4

Rozpočtový proces

 1. Pred schválením rozpočtu je rozpočet mesta zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 2. Rozpočet mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 3. Mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

 4. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta schválené.

 5. Zmeny rozpočtu schvaľuje orgán mesta, ktorým je mestské zastupiteľstvo, ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu.

 6. Mesto vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.

 

Čl. 5

Záverečný účet a ostatné osobitosti finančného hospodárenia

 1. Po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta, ktorý obsahuje:

  • údaje o plnení rozpočtu v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,

  • bilanciu aktív a pasív,

  • prehľad o stave a vývoji dlhu,

  • údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,

  • prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,

  • údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,

  • hodnotenie plnenia programov mesta.

 2. Pri prerokúvaní záverečného účtu mestské zastupiteľstvo rozhodne o použití prebytku rozpočtu, resp. o spôsobe vykrytia schodku rozpočtového hospodárenia.

 3. Mesto je povinné vytvárať rezervný fond vo výške určenej zastupiteľstvom, najmenej však 10% z prebytku rozpočtu.

 4. Mesto vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona. 7

 5. Ročnú účtovnú závierku mesta overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom. 8

 6. Postavenie rozpočtu mesta, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu ustanovuje osobitný zákon a Zásady hospodárenia mesta Nemšová.

 

Čl. 6

Pravidlá rozpočtového hospodárenia

 1. Mesto môže použiť návratné zdroje financovania. Návratné zdroje financovania môžu byť použité len na úhradu kapitálových výdavkov. Prijatie návratných zdrojov financovania schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

 2. Mesto pri používaní návratných zdrojov financovania je povinné dodržiavať pravidlá definované osobitným predpisom.9

 3. Dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór mesta.

 

Štvrtá hlava

 

Orgány mesta

 

§ 10

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi mesta sú:

  1. mestské zastupiteľstvo

  2. primátor

 2. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa osobitných predpisov 10 svoje orgány, ktorými sú:

  1. komisie mestského zastupiteľstva

  2. mestská rada

 3. Osobitné postavenie má hlavný kontrolór mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je volený na šesť rokov.

 4. Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

 

§ 11

Mestské zastupiteľstvo

 1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

 2. Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej má počet poslancov určený pred voľbami na celé volebné obdobie v zmysle § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov.

 3. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.

 

§ 12

Úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 2. Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

  1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia mesta, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

  2. schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie schvaľovať záverečný účet, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,

  3. schvaľovať územný plán mesta alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,

  4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, 11

  5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

  6. vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenia občanov,

  7. uznášať sa na nariadeniach mesta,

  8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1.

  9. určovať plat primátora12 a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie primátora,

  10. voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi

  11. schvaľovať Štatút mesta, Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a Zásady odmeňovania poslancov,

  12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora mesta vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnickej osobe,

  13. schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

  14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu mesta a určovať náplň ich práce,

  15. udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,

  16. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného a nehnuteľného majetku,

  17. stanovovať mestský erb, vlajku mesta, pečať mesta, mestské insígnie, prípadne znelku obce.

 3. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodnutie o akejkoľvek ďalšej otázke života mesta, pokiaľ to nie je zákonom zakázané.

 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania mestského zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa mestskej samosprávy, stanovuje Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nemšovej.

 

§ 13

Primátor mesta

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob voľby primátora upravuje osobitný predpis.13 Funkčné obdobie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

 2. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 3. Primátor najmä:

a/ zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva

b/ vykonáva mestskú správu,

c/ zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d/ vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,

e/ rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu,

f/ uschováva vlajku mesta a pečať mesta a používa mestské insígnie,

g/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia a zápisnice mestského zastupiteľstva. Ak sa domnieva, že prijaté uznesenie odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné, primátor môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ tak, že ho nepodpíše v stanovenej lehote.

 1. Ak bol výkon uznesenia mestského zastupiteľstva pozastavený, môže mestské zastupiteľstvo toto uznesenie 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže primátor pozastaviť.

 2. Primátor sa môže mandátu primátora kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemôže vziať späť.

 

 

§ 14

Hlasovanie o odvolaní primátora

1/ Mestské zastupiteľstvo

a/ vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak:

1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov

2. primátor hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,

b/ môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o odvolaní primátora, ak neprítomnosť

alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako 6 mesiacov.

2/ O návrhu podľa ods. 1 písm. a/ druhého bodu rozhoduje zastupiteľstvo

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

 

§ 15

 1. V zmysle ustanovení § 13 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 6.638,- € ak:

a/ poruší nariadenie mesta,

b/ neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,

c/ nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť určenú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.

 1. Pokuta je príjmom mesta.

 2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto dozvedelo o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 14

 

§ 16

Zástupca primátora

 1. Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec.

 2. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

 3. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12 ods. 2, zák. č. 369/1990 Z. z. v znení zmien a doplnkov, ak ho nezvolá primátor.

 4. Zástupca primátora počas neprítomnosti primátora alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a/ zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva,

b/ vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mestského úradu.

 1. Zástupca primátora pomáha prednostovi MsÚ pripravovať zasadnutia mestského zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej.

 2. Zástupca primátora pomáha prednostovi mestského úradu koordinovať činnosť všetkých komisií mestského zastupiteľstva a poskytovať poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

 3. Zástupca primátora v spolupráci s prednostom MsÚ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií a poslancov.

 4. Plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva.

 5. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

10)Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora podľa ods. 13 patrí plat podľa

osobitného zákona. 15

 

§ 17

Hlavný kontrolór mesta

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.

 2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

  1. poslanca mestského zastupiteľstva

  2. primátora

  3. člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom

  4. iného zamestnanca mesta

  5. podľa osobitného zákona. 16

 3. Hlavný kontrolór najmä:

  1. vykonáva kontrolu:

   • nakladania a hospodárenia s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený

   • účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade

   • hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta

   • príjmov a výdavkov rozpočtu mesta

   • hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta

   • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

   • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta, účelovo poskytnutých dotácií

  2. preveruje:

   • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré mesto založilo, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov mesta a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu

   • tvorbu a čerpanie rozpočtu mesta

   • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v meste,

   • možnosti poskytovania úveru alebo brania pôžičky

  3. vypracúva odborné stanoviská:

   • k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve

  4. predkladá:

   • mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

  5. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, fondov EÚ.

 4. Pri vykonávaní činnosti uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom.

 5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným, vykonáva kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva.

 

§18

Mestská rada

 

 1. Mestská rada, v prípade že je zriadená, je zložená najviac z tretiny počtu poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže odvolať, prípadne aj niektorého z jej členov.

 2. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

 3. Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, v jeho neprítomnosti zástupca primátora.

 4. Mestská rada najmä:

a/ rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení Mestského

zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov

a jednotlivých oddelení mestského úradu,

b/ organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

c/ organizuje práce na príprave rozpočtu mesta,

d/ zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov

a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému

zastupiteľstvu, alebo primátorovi,

e/ zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva

mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

f/ navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

g/ zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva

mestskému zastupiteľstvu a primátorovi,

h/ organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva a utvára

podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a koordinuje prerokúvanie a riešenie ich

návrhov, podnetov a pripomienok,

ch/plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva

 1. Mestská rada je spôsobilá rokovať ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

 

 

 

§ 19

Komisie mestského zastupiteľstva

 1. Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo.

 2. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov na danú oblasť.

 3. Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie (ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva) a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, zapisovateľa komisie, ktorým je spravidla pracovník príslušného odborného útvaru mestského úradu a členov.

Predseda komisie:

  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,

spoločne s podpredsedom komisie pripravuje program schôdze,

  • zostavuje plán činnosti,

  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,

  • zastupuje komisiu navonok.

Zapisovateľ komisie:

  • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh činnosti komisie,

  • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

  • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

 1. Mesto Nemšová má zriadené tieto stále komisie:

Komisia sociálno-zdravotná

Komisia životného prostredia a výstavby

Komisia finančná a správy mestského majetku

Komisia obchodu, ochrany spotrebiteľa, verejného poriadku a podnikania

Komisia kultúry, školstva a športu

Komisia pre riešenie sťažností proti činnosti poslanca mestského zastupiteľstva, primátora mesta a hlavného kontrolóra

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 1. V prípade potreby a vhodnosti zriadi mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie.

 2. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené najmä:

   1. vypracúvajú stanoviská k materiálom, o ktorých rozhodujú mestské orgány, k najdôležitejším otázkam života mesta a k investičným zámerom dôležitým pre mesto,

   2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok a problémov života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

   3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne s majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov mesta.

 3. Komisie sa schádzajú podľa potreby.

 4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

 

 

§ 20

Mestský úrad

 1. Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora, zloženým z pracovníkov mesta. Mestský úrad nemá právnu subjektivitu.

 2. Mestský úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy mesta, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností mesta,

  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva a komisií mestského zastupiteľstva,

  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí mesta vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní a v konaní o priestupkoch,

  • vykonáva nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,

  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených mestom,

  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na mesto.

 3. Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta mestského úradu a primátor mesta.

 4. Vnútornú organizáciu mestského úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Nemšovej, ktorý schvaľuje primátor.

 

§ 21

Prednosta mestského úradu

 1. Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta.

 2. Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.

 3. Prednosta mestského úradu plní najmä nasledovné úlohy:

  • organizuje prácu mestského úradu,

  • zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,

  • zúčastňuje sa prípravy návrhu rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,

  • organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva,

  • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich správy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi,

  • podpisuje spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,

  • zúčastňuje sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

 4. Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.

 

 

 

§ 22

Hasičské zbory

 1. V meste Nemšová pôsobia 4 dobrovoľné hasičské zbory, ktorých činnosť riadi Mestský výbor Dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len MV DHZ). Predsedu MV DHZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo určuje organizáciu, rozsah technických prostriedkov potrebných na ich činnosť.

 2. Mestské zastupiteľstvo určuje organizáciu mestských DHZ s prihliadnutím na potrebu zabezpečovania požiarnej ochrany podľa požiarneho nebezpečenstva v meste a veľkosť hasebných obvodov.

 3. Na čele jednotlivých mestských DHZ je veliteľ, ktorého na návrh členov DHZ schvaľuje do funkcie mestské zastupiteľstvo. Odvoláva ho z funkcie mestské zastupiteľstvo.

 4. Predseda MV DHZ zodpovedá za svoju činnosť primátorovi a mestskému zastupiteľstvu.

 5. Členom hasičského zboru môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá 17 na právne úkony.

 6. Mestské hasičské zbory:

  • vykonávajú hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území mesta a poskytuje pomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl a prostriedkov v prípade zdolávania požiarov mimo územia mesta,

  • vykonávajú technické zásahy pri ohrození života a zdravia,

  • poskytujú technickú pomoc a podieľajú sa na záchranných prácach v prípade vzniku živelných pohrôm a mimoriadnych udalostí,

  • podieľajú sa na zabezpečovaní odbornej prípravy členov DHZ, požiarnych hliadok a členov kontrolných skupín,

  • podieľajú sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany mesta,

  • podieľajú sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol,

  • podieľajú sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,

  • podieľajú sa na zabezpečovaní poriadkovej služby pri kultúrnych a spoločenských akciách organizovaných mestom a farským úradom

- plnia ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta.

 1. Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie a samostatnú činnosť mestských DHZ upraví mestské zastupiteľstvo v Požiarnom poriadku mestských dobrovoľných hasičských zborov v Nemšovej.

 

Piata hlava

 

§ 23

Hlasovanie obyvateľov mesta (miestne referendum)

 1. Hlasovanie obyvateľov mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta vyhlasuje mestské zastupiteľstvo.

 2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide o:

  • zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,

  • odvolanie primátora podľa § 14 ods.1 písm. a/ , b/ tohto Štatútu mesta.

 3. Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta, týkajúcich sa postavenia a rozvoja mesta alebo života obyvateľov mesta.

 4. Výsledky hlasovania obyvateľov mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

 5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov mesta mestské zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

Šiesta hlava

 

§ 24

Zhromaždenia obyvateľov mesta

 1. Na prerokovanie záležitostí verejného záujmu môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.

 2. Mestské zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov mesta, prípadne jeho časti vždy:

   • ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov mesta,

   • ak o to požiada najmenej ¼ poslancov mestského zastupiteľstva.

 3. Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia, ako aj podmienky hlasovania môže mestské zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

 4. Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli mestského úradu v Nemšovej, oznámením uverejneným v mestských novinách, na webovej stránke mesta a opakovaným vyhlásením v mestskom rozhlase. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov mesta, resp. časti mesta.

 

Siedma hlava

Poslanci mestského zastupiteľstva

 

§ 25

Úvodné ustanovenie

 1. Poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Spôsob voľby je určený osobitnými predpismi.

 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia mestskými záujmami.

 3. Funkciu vykonávajú v súlade s Ústavou SR, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zložením sľubu.

 2. Funkčné obdobie poslancov začína zvolením a zložením sľubu a končí dňom zloženia sľubu novozvolených poslancov.

 3. Ak sa počas roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

 

 

 

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä:

  1. predkladať mestskému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy mesta návrhy, podnety, pripomienky a námety,

  2. interpelovať primátora vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho práce,

  3. požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou mesta informácie a vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

  4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v meste podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v meste,

  5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy mesta a hlavný kontrolór mesta,

  6. f/ požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

 2. Poslanec je povinný najmä:

  1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

  2. zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

  3. dodržiavať Štatút mesta Nemšová, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Nemšovej a Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Nemšovej.

 3. Poslanec sa môže svojho mandátu kedykoľvek vzdať. Vzdanie sa mandátu musí urobiť poslanec ústne do zápisnice alebo písomne, pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením mestskému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 4. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

 5. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti mestského zastupiteľstva.

 

§ 28

Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu podľa Zásad odmeňovania poslancov. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov, platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 2. Mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu.

 3. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch, vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov.

 

 

 

Ôsma hlava

Spolupráca mesta

 

§ 29

Úvodné ustanovenia

 1. Mesto môže spolupracovať s ostatnými mestami, obcami a inými právnymi subjektmi.

 2. Spolupráca mesta môže mať podobu:

  1. vnútroštátnej spolupráce,

  2. medzinárodnej spolupráce.

 

§ 30

Vnútroštátna spolupráca

 1. Mesto môže spolupracovať s inými mestami a obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý alebo neurčitý čas. Jej predmetom nemôže byť vznik právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú podobu, inak je neplatná.

 3. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Nemšovej a zastupiteľstva obce, ktorá je účastníkom zmluvy.

§ 31

Združenie obcí

 1. Mesto spolu s inými mestami a obcami môže zriaďovať združenie obcí.

 2. Združenie obcí je právnická osoba.

 3. Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim orgánom.

 4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry, miestny cestovný ruch a pod.

 5. Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Nemšovej a zastupiteľstva obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

 

§ 32

Medzinárodná spolupráca

 1. Mesto môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

 2. Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, ten môže mať len súkromnoprávnu povahu.

 3. Mesto zašle rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení Obvodného úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.

 

Deviata hlava

Vzťahy so štátom, inými orgánmi územnej

samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, s

politickými stranami, hnutiami a občianskymi združeniami

§ 33

 1. Výkon štátnej správy prenesený na mesto zákonom riadi a kontroluje vláda. Mesto pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

 2. Mesto pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s príslušným Obvodným úradom, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, ďalšími štátnymi orgánmi /prokuratúrou, súdom, políciou, a pod./ s orgánmi vyšších územných celkov, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami a výskumnými ústavmi.

 3. Mesto spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja mesta a na prospech mesta s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami, s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území mesta.

 

Desiata hlava

Symboly mesta

 

§ 34

Úvodné ustanovenia

 

Mestské symboly sú:

a) erb mesta Nemšová

b) vlajka mesta Nemšová

c) pečať mesta Nemšová

 

§ 35

Erb mesta Nemšová

 1. Erb mesta Nemšová tvorí postava sv. Michala archanjela s mečom a váhami v modrom štíte. Postava je strieborná, doplnky zlaté.

 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu mesta Nemšová tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

 3. Erb mesta sa môže používať aj v čiernobielom vyobrazení.

 4. Právo použiť a používať erb mesta je viazané na súhlas /povolenie/ primátora mesta. Súhlas primátora sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie mestského erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia. Žiadosti musí obsahovať:

  • úplný grafický návrh spôsobu použitia erbu,

  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu,

 5. Erb mesta sa používa:

  • na pečatidle mesta,

  • na insígniách primátora,

  • na listinách o udelení Čestného občianstva mesta Nemšová, Ceny mesta Nemšová, Ceny primátora mesta Nemšová,

  • na budovách, kde má sídlo Mestský úrad v Nemšovej, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva a v úradnej miestnosti primátora mesta,

  • na označenie katastrálneho územia mesta,

  • v rokovacích miestnostiach orgánov mesta,

  • na preukazoch poslancov mesta, ako aj pracovníkov mesta,

  • na listinách mesta obsahujúcich nariadenie mesta, uznesenia mesta alebo rozhodnutia primátora, alebo na listinách osvedčujúcich dôležité skutočnosti,

  • na korešpondencii mesta a v záhlaví mestských novín

  • na označení usporiadateľskej služby pri organizovaní mestských kultúrnych a spoločenských akcií.

 6. Erb mesta sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

 7. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

 8. Každý je povinný odstrániť alebo strpieť výzvu na odstránenie nedôstojne, neoprávnene alebo nesprávne použitého vyobrazenia erbu.

 

§ 36

Vlajka mesta Nemšová

 1. Zástavu mesta Nemšová tvorí sedem pozdĺžnych pruhov, striedavo bielych a modrých. Pomer strán 2:3. Ukončená je lastovičím chvostom.

 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky mesta Nemšová tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

 3. Mesto označuje vlajkou mesta budovu, ktorá je sídlom orgánov mesta, zasadaciu miestnosť mestského zastupiteľstva a úradnú miestnosť primátora.

 4. Vlajku mesta Nemšová používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, štátneho, príp. medzinárodného charakteru vyvesením na budovách, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 5. Vlajka mesta sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 6. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka mesta spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo. 18

 7. Vlajka mesta sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie vlajky mesta uskutočňujú primátorom poverené osoby.

 8. Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržané nasledovné pravidlá:

  1. vlajka sa nesmie používať poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice

  2. na vlajke nesmie byť žiaden text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

 9. Vlajka mesta sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

 10. Za dôstojné a správne zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

§ 37

Pečať mesta Nemšová

 1. Pečať mesta Nemšová je okrúhla. V jej strede je zobrazený erb mesta Nemšová a po obvode je kruhopis “MESTO NEMŠOVÁ“.

 2. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach, ako udelenie štátneho občianstva, pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 3. Pečať mesta Nemšová uschováva primátor mesta.

 

Jedenásta hlava

Čestné občianstvo, ceny a odmeny mesta

 

§ 38

Úvodné ustanovenia

 1. Mestské zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania, ceny a ocenenia :

  1. Čestné občianstvo mesta Nemšová,

  2. Cenu mesta Nemšová,

  3. Cenu primátora mesta Nemšová,

  4. Odmeny.

 2. Nakoľko ide o verejné ocenenia, ktorých poctení držitelia sa zapisujú do Pamätnej knihy mesta Nemšová a Kroniky mesta, je potrebné, aby navrhovatelia podrobne popísali činnosť osoby, alebo organizácie, ktorej ocenenie navrhujú.

 3. Evidencia udelených cien sa vedie v Kronike mesta Nemšová, ktorá obsahuje mená a osobné údaje ocenených po ich predchádzajúcom súhlase, identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia cien ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým fyzickým, právnickým osobám udelené.

 

§ 39

Čestné občianstvo mesta Nemšová

 1. Čestné občianstvo mesta, ako najvyššie osobné vyznamenanie, udeľuje mestské zastupiteľstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Čestné občianstvo mesta sa udeľuje len fyzickým osobám. Ocenenie možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom. Čestné občianstvo mesta Nemšová nezakladá inštitút štátneho občianstva. V odôvodnených prípadoch možno ocenenie udeliť fyzickej osobe i po jeho smrti – in memoriam. V takom prípade bude cena odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného. Čestné občianstvo je možné udeliť fyzickej osobe len jedenkrát za život.

 2. Návrhy na udelenie čestného občianstva predkladá na rokovanie MsZ primátor mesta.

 3. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo, spravidla na návrh primátora, 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 4. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor.

 5. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ocenený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve mesta zapisuje do Pamätnej knihy mesta Nemšová a Kroniky mesta.

 6. Evidencia sa vedie v Kronike mesta Nemšová, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje , dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 

§ 40

Cena mesta Nemšová

 1. Cena mesta Nemšová sa udeľuje fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejne – prospešnej činnosti,

  • činnosti osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta a jeho propagáciu doma i v zahraničí,

  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

 2. Návrhy na udelenie ceny môžu písomne predkladať: primátor, poslanci alebo občania mesta.

 3. Návrhy na udelenie ceny mesta predkladá na rokovanie MsZ primátor.

 4. Cenu mesta Nemšová tvorí plaketa s erbom mesta a peňažná odmena schválená MsZ. K cene mesta sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta fyzickej osoby alebo identifikačné údaje právnickej osoby, dátum udelenia, pečiatka mesta a podpis primátora mesta.

 5. Cenu mesta Nemšová slávnostne odovzdáva primátor mesta.

 6. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi aj po jeho smrti in memoriam. V takomto prípade bude cena odovzdaná rodinným príslušníkom pocteného.

 7. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe mesta Nemšová a Kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 

§ 41

Cena primátora mesta Nemšová

 1. Cenu primátora mesta udeľuje primátor mesta fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.

 2. Cenu primátora mesta tvorí finančný dar v hodnote, ktorú schváli mestské zastupiteľstvo.

 3. Cena primátora sa môže udeliť jedenkrát ročne.

 4. Evidencia sa vedie v Pamätnej knihe mesta Nemšová a Kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenia, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§ 42

Odmeny

Mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora môže udeliť z mestských prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom mesta, príp. iným fyzickým a právnickým osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji mesta.

 

 

 

Dvanásta hlava

Kronika mesta a mestské noviny

 

§ 43

Kronika mesta Nemšová

 1. Kronika mesta Nemšová sa vedie v štátnom jazyku. 19

 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú ročne. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života mesta. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v meste a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ktorého menuje a odvoláva primátor. Odmena mestského kronikára je určená Poriadkom odmeňovania Mesta.

 4. Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej po predbežnom prerokovaní a vyjadrení v komisii kultúry, školstva a športu.

 

§ 44

Mestské noviny

 1. Mesto vydáva mestské noviny, ktorých hlavnou úlohou je prinášať obyvateľom mesta informácie o činnosti orgánov samosprávy mesta a výkone verejnej správy na území mesta. Mestské noviny ďalej informujú o kultúrnom, spoločenskom, politickom, záujmovom a športovom živote v meste.

 2. Redakčnú úpravu a rozhodovanie o uverejnení príspevkov vykonáva Redakčná rada mestských novín, ktorej členov volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. O všetkých ostatných záležitostiach mestských novín rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

 3. Na čele redakčnej rady stojí zodpovedný redaktor.

 4. Redakčná rada spolupracuje s organizáciami aj jednotlivými obyvateľmi mesta.

 5. Mestské noviny vychádzajú štvrťročne.

 

Trinásta hlava

Riešenie mimoriadnych situácií

 

§ 45

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Mesto je povinné poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 2. Mesto organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva mimoriadnej udalosti miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred živelnými pohromami.

 3. Mesto v čase mimoriadnej udalosti zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 4. V čase mimoriadnych udalostí riadi činnosť pri ochrane občanov a ich majetku Krízový štáb mesta, na čele ktorého je primátor mesta.

 5. Mesto je povinné pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie prostredníctvom členov Dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 6. Formu, rozsah, spôsob a organizáciu pomoci určí primátor mesta.

 

§ 46

Povinnosti právnických a fyzických osôb pri mimoriadnych situáciách

 1. Primátor môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

Štrnásta hlava

Spoločné, záverečné a zrušujúce ustanovenia

 

§ 47

 1. Štatút mesta Nemšová je základnou právnou normou mesta Nemšová. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestských orgánov a iné predpisy mesta musia byť v súlade s týmto štatútom.

 2. Štatút mesta Nemšová, ako aj jeho zmeny a doplnky, schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

 3. Štatút mesta Nemšová bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Nemšovej dňa 29.9.2010 .

 4. Štatút mesta Nemšová nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia, t.j. 14.10.2010.

 5. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší platnosť Štatútu mesta Nemšová zo dňa 13.9.1995.

 

 

 

V Nemšovej dňa 29.9.2010

J á n M I N D Á R

primátor mesta

 

 

 

 

Prílohy:

 

1. erb mesta Nemšová

2. vlajka mesta Nemšová

Príloha č. 1

 

 

Erb mesta NEMŠOVÁ

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

 

 

Zástava mesta NEMŠOVÁ

 

1 § 2 a § 2a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

2Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.

 

3 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

4 Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v majetkom obcí v znení neskorších predpisov

5Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 

6Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

 

7 Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

8 Zák. č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov

9 Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

10 Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

11 Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

12 Zák.č.253/81994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

13Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obci v znení neskorších predpisov

 

14 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

15 Zák.č.253/81994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

16 Napr. § 10 zák. č. 39/1993 Z. z. o NKÚ, § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov

17Smernica z 15. mája 1970 č. z – 7709/1970 – B/1 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (registrované v čiastke 24/1970 Zb.)

 

18§ 8 zák. č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení zmien a doplnkov

 

19 Zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších zmien a doplnkov.