ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.
Všetky aktuality