Výzva na predkladanie cenových ponúk - stavebný dozor

Verejný obstarávateľ – Mesto Nemšová, zverejňuje Výzvu na predloženie ponuky a výzvu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na výkon stavebného dozoru k zákazke: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“.

 

Predpokladaný termín začatia realizácie diela: koniec júna 2020

Predpokladaná doba realizácie: 180 dní

 

Projektová dokumentácia je k dispozícii na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3052440 , kde bola zverejnená v rámci súťaže verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela. 

 

Cenovú ponuku prosíme predložiť v termíne do 08.04.2020 do 15.00 hod.

Všetky aktuality