Výberové konanie

Mesto Nemšová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky

• Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová,

• Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová,

• Základnej umeleckej školy, Ľuborčianska 2, Nemšová.

Predpokladaný termín nástupu je 1.7.2019. Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „ Výberové konanie (názov školy), NEMŠOVÁ – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Nemšovej. Uzávierka prihlášok je do 23. mája 2019. Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie.

Všetky aktuality