Výberové konanie na vedúcu školskej jedálne

Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová, zastúpená Mgr. Emíliou Mazanovskou, riaditeľkou školy, v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. v z. n. p., vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúcej školskej jedálne.
Všetky aktuality