Výberové konanie na pozíciu vedúcej/vedúceho prevádzky letného kúpaliska

Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o.

so sídlom Rybárska 92/15, 914 441 Nemšová

v zmysle § 5 zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

 na pozíciu vedúca/vedúci prevádzky letného kúpaliska

 

Miesto výkonu práce:

Mestský podnik služieb Nemšová s.r.o., 914 41 Nemšová .

Rámcová náplň práce:

Výkon činností vedúceho prevádzky letného kúpaliska počas prevádzky letného kúpaliska a v období páleničiarskej sezóny páleničiar prevádzky pálenice.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania – stredoškolské, vítané v oblasti  ekonomiky, obchodu a služieb, gastronómie.
 • Prax  minimálne 2 roky.
 • Bezúhonnosť.
 • Zdravotná spôsobilosť.
 • Organizačné a manažérske schopnosti.
 • Schopnosť tímovej práce.
 • Aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom).
 • Znalosť problematiky a právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia.
 • Spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť.
 • Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
 • Znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania.
 • Doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
 • Profesijný štruktúrovaný životopis.
 • Motivačný list.
 • Doklad o požadovanej praxi, vítaný doklad bude s prihliadnutím  na  kvalifikáciu a rámcovú náplň práce.
 • Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • Vlastný písomný zámer riadenia činnosti, zabezpečenia chodu  a rozvoja prevádzky  letného kúpaliska.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer, nástup do funkcie : k 01.05.2016

Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúca/vedúci prevádzky Mestského podniku služieb Nemšová s.r.o. NEOTVÁRAŤ“  najneskôr do 30. marca 2016. na adresu:  Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.

(rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Mestského úradu v Nemšovej)

Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie. 

 

V Nemšovej dňa 08.03.2016                                                                               Jozef Petrík

 konateľ

Všetky aktuality