Výberové konanie na miesto – referent životného prostredia, kultúry, školstva a športu na Me

Mesto Nemšová zastúpené primátorom mesta JUDr. Milošom Mojtom vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 „ Referent životného prostredia, kultúry, školstva a športu“

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.

Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0.

Termín nástupu do zamestnania: 01.07.2020, prípadne podľa dohody.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore s technickým zameraním

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • prax  minimálne 1 rok
 • osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu vykonávať štátnu správu starostlivosti o životné prostredie ( vítané )
 • vodičský preukaz skupiny B
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť
 • práca s PC
 • znalosť legislatívy v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, kultúry, školstva a športu
 • zdravotná spôsobilosť

Platové podmienky:

nástupná mzda od 887 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností a znalostí.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • Profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účel výberového konania podľa § 13 v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Charakteristika pracovného miesta:

Výkon činností v zmysle zákona o životnom prostredí, zákona o odpadovom hospodárstve a v oblasti kultúry, školstva a športu pre mesto Nemšová

Termín podania prihlášok: 26.06.2020, do 14.00 hod.

na adresu: Mesto Nemšová, Mestský úrad Nemšová, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, alebo osobne na sekretariáte mestského úradu v zalepenej obálke,
s označením na obálke „ Neotvárať – Výberové konanie referent ŽP“

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania. Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci uvedené kritériá.

 

V Nemšovej, dňa 15.06.2020

Všetky aktuality