Telefonická linka na pomoc občanom

Mesto Nemšová Vám týmto oznamuje, že od 30. marca 2020 zriaďuje telefonickú linku, prostredníctvom ktorej bude možné požiadať o pomoc pri nákupe potravín, drogérie a liekov. Táto linka je prednostne určená pre osamelých seniorov, ľudom so zdravotným znevýhodnením, osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do 10 rokov a osobám v domácej karanténe.

Mesto Nemšová prostredníctvom dobrovoľníkov zabezpečí týmto osobám nákup potravín, drogérie či liekov a ich donášku priamo do domácnosti.

Prosíme obyvateľov, aby danú linku nevyužívali svojvoľne a bezdôvodne a uvedomili si, že pomoc je kapacitne obmedzená a určená prioritne osobám, ktorým nemôže pomôcť rodina a blízki a sú na danú pomoc odkázaní.

Telefónne čísla:

032 6598 386, 0915 999 638

budú k dispozícii od pondelka 30. marca 2020  v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 h. 

Na linke sa budeme pýtať na Vaše meno, adresu, číslo domu, resp. bytu, poschodie a fakt, či ste v domácej karanténe alebo nie. Taktiež si vopred pripravte zoznam požadovaných základných potravín, drogérie, prípadne liekov.  

Za nákup či lieky zaplatíte až po ich doručení, a to na základe pokladničného bloku. Peniaze nikomu nedávajte vopred. Dobrovoľníci budú mať u seba preukaz dobrovoľníka vystaveného mestom Nemšová.

Prosíme všetkých obyvateľov o spolupatričnosť a v prípade, ak máte starších alebo zdravotne postihnutých susedov či známych, ktorí žijú osamelo zaujímajte sa o nich, buďte im nápomocní a pokiaľ to bude potrebné využite mestskú linku a oznámte nám potrebu poskytnutia pomoci pre tieto osoby.

Ďakujeme.

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

Mesto Nemšová ako prevádzkovateľ bude spracovávať poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a  kontakt  (telefonický, prípadne mailový) vo verejnom záujme, v súlade
s článkom 6 ods.1 písm. e) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom
č. 18/2018  Z. z. o ochrane osobných údajov, za účelom zabezpečenia potrebnej  pomoci dotknutej osobe  z dôvodu obmedzení vyplývajúcich z opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Príjemcom údajov   je prevádzkovateľ, poslanci mestského zastupiteľstva, dobrovoľníci evidovaní na spoluprácu s mestom  a  orgány verejnej správy.

 

Všetky aktuality