Pozvánka na neplánované MsZ

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 13. januára 2016 t. j. v stredu o 16.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality