Pozvánka na neplánované MsZ dňa 15.07.2015

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 15. júla 2015 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality