Pozvánka na neplánované MsZ dňa 14.2.2017

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 14. februára 2017 t. j. v utorok o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. J. Palu č. 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality