Pozvánka na neplánované MsZ dňa 14.03.2016

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva neplánované 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 14. marca 2016 o 13:00 hod. v zasadačke MsÚ.
Všetky aktuality