Pozvánka na MsZ dňa 19.12.2018

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 19. decembra 2018 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Mestského úradu v Nemšovej, ul. Janka Palu 2/3, na poschodí.
Všetky aktuality