Pozvánka na MsZ dňa 15.3.2017

Na základe §12 ods. 1, §12 ods. 3, §12, ods. 7 posledná veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta zvoláva 24. neplánované MsZ na deň 15. marca 2017 t.j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra, ul. SNP 1, na poschodí.
Všetky aktuality