Pozvánka na MsZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa: 21. mája 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine vo veľkej sále Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Všetky aktuality