Pozvánka na MsZ

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň: 28. júna 2016 t. j. v utorok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality