Pozvánka na MsZ

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, primátor mesta zvoláva 28. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 3. júna 2021 t. j. štvrtok o 17:00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.
Všetky aktuality