Pozvánka na Mestské zastupiteľstvo

V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa: 20. februára 2020 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality