Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ dňa 9.12.2015

V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, primátor mesta zvoláva 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň 09. decembra 2015 t. j. v stredu o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Všetky aktuality