Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - učiteľ/ka materskej školy

 

Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová

 

V zmysle § 84 zákona č. 139/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický zamestnanec

 

Názov zamestnávateľa

Materská škola

Adresa

Odbojárov 177/8A, Nemšová

Webové sídlo školy

www.ms-nemsova.sk

Kontakt

Bc. Miroslava Dubovská

032 6589289/ 0911 190425

riaditel@ms-nemsova.sk

Počet pracovných miest

3

Kategória

Učiteľ

Podkategória

Učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady

-          na výkon pracovnej činnosti učiteľa materskej školy

v súlade so zákonom  č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady

  1. žiadosť
  2. profesijný životopis
  3. motivačný list
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov –

na stiahnutie http://www.ms-nemsova.sk

  1. doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov
  2. doklad o zdravotnej spôsobilosti – potvrdenie od lekára
  3. doklad o ovládaní štátneho jazyka – maturitné vysvedčenie
  4. doklad o dĺžke pedagogickej činnosti

prípadne:

  1. doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
  2. doklad o absolvovaní aktualizačného vzdelávania

Platové podmienky

v zmysle zákona č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR 338/2019 Z.z.

Termín nástupu

1. september 2021

Iné požiadavky

lojálnosť, kolegialita, kreativita, osobná angažovanosť, sebareflexia,

referencie vítané

Pracovné podmienky

1 pracovný pomer na dobu určitú od 2.9.2021 do 31.8.2022

1 pracovný pomer na dobu určitú zastupovanie MD

1 pracovný pomer na dobu určitú zastupovanie MD

Termín a spôsob podania žiadosti

Do 15. júla 2021

dokumenty 1-4 elektronickou poštou, ostatné pri osobnom pohovore, na ktorý budú pozvaní vybraní uchádzači

Všetky aktuality