Oznámenie o ukončení procesu prijímania žiadostí - IBV Pod horou

Mesto Nemšová, v. z. JUDr. Milošom Mojtom, primátorom mesta oznamuje záujemcom o kúpu pozemku v Individuálnej bytovej výstavbe Pod horou (ďalej len ,,IBV Pod horou“) v k. ú. Kľúčové, že prijímanie žiadostí o pridelenie pozemku bude ukončené v pondelok 21.9.2020.

Do vyššie uvedeného termínu si môžete svoju žiadosť podať:

• osobne v podateľni mestského úradu počas úradných hodín,

• e-mailom na adresu: sekretariatprimatora@nemsova.sk,

• prostredníctvom elektronickej schránky mesta Nemšová,

• poštou na adresu: Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, pričom rozhodujúci je dátum podania na pošte.

 

Následne do 10.10.2020 budú všetci záujemci, ktorí si do 21.9.2020 podali žiadosť o kúpu pozemku písomne informovaní o ďalšom postupe mesta Nemšová v procese prideľovania pozemkov v IBV Pod horou. 

Všetky aktuality