OZNÁMENIE o ročnom poplatku pre PO a FO - oprávnené na podnikanie za MZZO

Výzva pre PO a FO oprávnené na podnikanie na doručenie ročných oznámení o poplatkoch za MZZO

Mesto Nemšová ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nemšová č. 7/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania (len právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie) sú povinní v zmysle citovaných predpisov vždy do 15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Nemšová údaje o spotrebe palív a surovín, ktoré poli použité na prevádzku MZZ v predchádzajúcom roku. Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta.

Zároveň je vzor tlačiva uložený v prílohe (pod textom) a je k dispozícii na webovom sídle mesta Nemšová aj v časti: Chcem vybaviť - Životné prostredie - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - Tlačivá.

Všetky aktuality