OZNAM - realizácia výkopových prác

Mesto Nemšová ako správny cestný orgán oznamuje občanom že:

Z dôvodu realizácie stavby „TN-A1-Nemšová_TS 0040-333, TS, VNK“  pozostávajúcej z rekonštrukcie technologickej časti trafostanice TS 0040-33, výmeny VN a NN rozvádzača a výmeny existujúceho poruchového VN káblového vedenia od trafostanice TS 0040-333 po trafostanicu TS 0040-334 spoločnosťou ELSPOL – SK s.r.o.  budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 27.02. 2023 (areál Spojenej katolíckej školy) a od 06.03.2023 do 14.04.2023 na uliciach Školská a Mierové námestie.

Z dôvodu realizácie zmeny dokončenej stavby ,,Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“ spoločnosťou SPP distribúcia, a.s.  budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 15. 03.2023 do 30.09.2023 v mestskej časti Ľuborča na uliciach: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Dvorecká, Gorkého, Čerešňová, Hradná.

Z dôvodu realizácie líniovej stavby optickej siete ,,INS_FTTH_TN­_Trenčín_Nemšová 2“ spoločnosťou SUPTel, s.r.o. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 06. 03.2023 do 30.10.2023 v mestskej časti Nemšová na uliciach Športovcov, Mládežnícka, Za Soľnou, Jozefa Hanku, Antona Kropáčiho, Fraňa Madvu, Záhumnie, Vážska, Pionierska, Školská, Janka Palu, Pavla Kyrmezera, Mierové námestie.

Všetky aktuality