Organizačné pokyny pre účastníkov jarmoku

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

NEMŠOVSKÉHO JARMOKU   KONANÉHO V DŇOCH 12. a 13.8.2016

 

  1. Miesto konania:              Nemšová, Ul. Janka Palu, Mierové námestie, Ul. Sklárska, Ul. Vážska
  2. Usporiadateľ jarmoku: Mestský úrad Nemšová v spolupráci s Verejnoprospešnými službami, m.p.o. Nemšová
  3. Spôsob úhrady poplatku za predajné miesto:

a) prevodným príkazom od 15.6.2016 na základe telefonického dohovoru

IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202

BIC: SUBASKBX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 16

Doplňujúce údaje: priezvisko, meno,  číslo miesta (napr. A 35-40, B 1-5,

C2-8, D 1-5)

Bezhotovostnú platbu je možné realizovať do 10. augusta 2016.

Kópiu dokladu o úhrade (bankový výpis) predložia predávajúci počas kontroly stánkov v deň jarmoku.

b)     osobne  od 15.6.2016 na Mestskom úrade v Nemšovej každú  stredu počas úradných hodín,  kanc. č. 104.

 

V prípade uhrádzania poplatku v deň konania jarmoku je výška poplatku  dvojnásobná.

 

Usporiadateľ neposkytuje z uvedených poplatkov žiadne zľavy (ZŤP, dôchodcovia a pod.) Usporiadateľ si vyhradzuje právo znovu prideliť  už zakúpené  predajné miesto, ak pôvodný záujemca nezrušil účasť ani nezaujal (neobsadil)  zakúpené miesto do 8.00 hod. v deň konania sa jarmoku

 

Poplatok  nie je možné uhradiť len na 1 deň. Oznamujeme všetkým, ktorí písomne, alebo mailom zaslali žiadosti o pridelenie predajného miesta na Nemšovský jarmok 2016, že na základe týchto žiadostí sa predajné miesto neprideľuje.

Mesto má výhradné právo určenia a rozmiestnenia stánkov.

 Každý kupujúci môže kúpiť predajné miesto pre svoju živnosť na základe živnostenského oprávnenia a fotokópie strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice, resp. ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu.(podpis nemôže byť fotokópia). Ak predávajúci nepredloží takéto doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá.

Občerstvenie je prideľované výberom na základe dobrých skúseností s predajcami a možnosti rozsahu odberu elektrickej energie.

 

Podrobné informácie dostanete na Mestskom úrade Nemšová, oddelení životného prostredia a kultúry  č. t.  032 / 65 09 619.

 

 

  1. Poplatky: V zmysle VZN č. 7/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6 /2012, príloha č. 2  

 

za 1 bežný meter prednej hrany stánku na 2 dni

-          občerstvenie, burčiak                                                                   25,- €

-          potraviny a nápoje balené                                                            20,- €

-          obuv, textil, priemyselný tovar, kuchynský tovar,                          

plasty, nábytok, bižutéria, hračky, umelé kvety                                       12,- €

-          predávajúci občania s trvalým pobytom     Nemšovej                  7,- €

-          remeselnícke výrobky bez ukážky ich výroby do 4m                    8,- € 

            za každý ďalší meter                                                                  20,- €

 

-          remeselnícke výrobky, ak sa predvádza ich výroba do 4m              zdarma  za každý ďalší meter                                                                 10,- €

-          atrakcie maľovanie na tvár, autíčka, nafukovacie šmykľavky,       10,- €

hrady, trampolíny)

 

      Poplatky za pripojenie na odber elektrickej energie:

-          čapované nápoje                                                             17,- €             

-          tepelne upravované mäsové a iné výrobky                     24,- €

-          iné (cukrová vata, pukance)                                            10,- €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky aktuality