Aktuality

 • 3. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže - "DANCE POETRY" dňa 15.4.2023

  13.3.2023

  Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás pozývajú na 3. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže DANCE POETRY, ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2023 od 8:00 vo veľkej sále KC v Nemšovej.

 • 25. Výročie založenia ZUŠ - KONCERT ŽIAKOV A UČITEĽOV ZUŠ dňa 26.3.2023

  13.3.2023

  Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozýva na KONCERT ŽIAKOV A UČITEĽOV hudobného a tanečného odboru pri príležitosti 25. výročia založenia ZUŠ, ktorý sa uskutoční dňa 26.3.2023 o 15.00 hod. v Kultúrnom centre Nemšová.

 • Pozvánka - 31.3.2023 "CESTOVATEĽSKÝ VEČER"

  7.3.2023

  Mesto Nemšová v spolupráci so 117. zbor sv. Františka z Asissi Horné Srnie - Nemšová Vás pozýva na „Cestovateľský večer“, ktorý sa uskutoční dňa 31.3.2023 t.j. v piatok o 18:00 hod v Mestskom múzeu. Skauti Vám porozprávajú o svojom bicyklovom výlete do Česka a tiež sa dozviete viac o zabudnutých krásach slovenského Gemera. Vstupné je dobrovoľné Všetci ste srdečne pozvaní

 • Organizačné pokyny pre účastníkov Jarmoku 2023

  6.3.2023

  Nemšovský jarmok 2023 sa uskutoční dňa 11.08. - 12.08.2023. Prihlášky s naskenovanými dokladmi zasielajte na mail: sekretariatprimatora@nemsova.sk alebo osobne prineste do podateľne na MsÚ Nemšová. Informácie : zivotne@nemsova.sk Mobil: 0918 876 695

 • OZNAM - realizácia výkopových prác

  2.3.2023

  Mesto Nemšová ako správny cestný orgán oznamuje občanom že: Z dôvodu realizácie stavby „TN-A1-Nemšová_TS 0040-333, TS, VNK“ pozostávajúcej z rekonštrukcie technologickej časti trafostanice TS 0040-33, výmeny VN a NN rozvádzača a výmeny existujúceho poruchového VN káblového vedenia od trafostanice TS 0040-333 po trafostanicu TS 0040-334 spoločnosťou ELSPOL – SK s.r.o. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 27.02. 2023 (areál Spojenej katolíckej školy) a od 06.03.2023 do 14.04.2023 na uliciach Školská a Mierové námestie. Z dôvodu realizácie zmeny dokončenej stavby ,,Rekonštrukcia plynovodov Nemšová, Ľuborča, Závadská“ spoločnosťou SPP distribúcia, a.s. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 15. 03.2023 do 30.09.2023 a.s. v mestskej časti Ľuborča na uliciach: Cintorínska, Družstevná, Ľuborčianska, Dvorecká, Gorkého, Čerešňová, Hradná. Z dôvodu realizácie líniovej stavby optickej siete ,,INS_FTTH_TN¬_Trenčín_Nemšová 2“ spoločnosťou SUPTel, s.r.o. budú v chodníkoch, miestnych komunikáciách a verejnej zeleni realizované výkopové práce v termíne od 06. 03.2023 do 30.10.2023 a.s. v mestskej časti Nemšová na uliciach Športovcov, Mládežnícka, Za Soľnou, Jozefa Hanku, Antona Kropáčiho, Fraňa Madvu, Záhumnie, Vážska, Pionierska, Školská, Janka Palu, Pavla Kyrmezera, Mierové námestie.

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 07.03.2023

  2.3.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa 7.3.2023 na uliciach Závadská, J. Hanku, A. Kropáčiho, , F. Madvu, P. Kyrmerzera, SID Záhumnie, Za Soľnou.

 • OZNAM

  21.2.2023

  Verejnoprospešné služby, m.p.o. oznamujú občanom, že ukončili rozdávanie vriec v rodinných domoch na triedený zber plastov, ostatných plastov, fólie, tetrapakov na kalendárny rok 2023. Občania, ktorí si vrecia neprevzali, si ich môžu prísť vyzdvihnúť na Verejnoprospešné služby, m.p.o. na Mierovom námestí počas otváracích hodín.

 • Ako správne vytriediť obaly od syrov?

  21.2.2023

  Ak správne triedime, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov: • Snažte sa odpad netvoriť vôbec. • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. V prípade otázok nás kontaktujte: E-mail: obce@envipak.sk ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.02.2023

  17.2.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na uliciach Bernolákova, Šidlíkové, Šmidkeho

 • Online prenos - Mestského zastupiteľstva Nemšová - 15.02.2023

  13.2.2023

  Sledujte online prenos Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 15.02.2023 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 15.02.2023

  10.2.2023

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta  3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára  2023 t. j. v stredu  o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.