Aktuality

 • Ako správne vytriediť obaly od syrov?

  21.2.2023

  Ak správne triedime, svet je krajší! Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov: • Snažte sa odpad netvoriť vôbec. • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne. • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastu žltá, kovu červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale: • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať. • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu. V prípade otázok nás kontaktujte: E-mail: obce@envipak.sk ENVI - PAK, a.s. • Galvaniho 15/A • 821 04 Bratislava www.envipak.sk • www.triedime.sk • www.vezmisi.ma

 • Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 22.02.2023

  17.2.2023

  Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej spoločnosti si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na uliciach Bernolákova, Šidlíkové, Šmidkeho

 • Online prenos - Mestského zastupiteľstva Nemšová - 15.02.2023

  13.2.2023

  Sledujte online prenos Mestského zastupiteľstva v Nemšovej 15.02.2023 od 17:00 hodine z veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • Pozvánka na mestské zastupiteľstvo dňa 15.02.2023

  10.2.2023

  V súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva primátor mesta  3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára  2023 t. j. v stredu  o 17.00 hodine do veľkej sály Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na prízemí.

 • UPOZORNENIE

  30.1.2023

  Mesto Nemšová upozorňuje občanov mesta Nemšová a mestských častí, aby si z dôvodu poškodenia nádoby na komunálny odpad, ktoré sú ulomené v ich záchytnej časti, prišli vymeniť starú nádobu za novú nádobu na VPS Nemšová, m.p.o. v čase otváracích hodín. V prípade, že tak občania neurobia čo najskôr, spoločnosť Marius Pedersen, a.s. nebude takéto poškodené nádoby vyvážať z bezpečnostných dôvodov. Kontakt na VPS Nemšová, m.p.o. (0918 678 869, 0911 256 771)

 • Pozvánka - KARNEVAL 14.2.2023

  25.1.2023

  Mesto Nemšová a Základná umelecká škola Nemšová Vás srdečne pozývajú na detský karneval, ktorý sa uskutoční 14. februára od 16.00 do 18.00 hod. Tešiť sa môžete na súťaž: - o najlepšiu doma vyrobenú masku, - kupovanú masku, - skupinovú/rodinnú masku. Akciou Vás bude sprevádzať Šašo JAŠO. Vstup je voľný

 • Denný JARNÝ TÁBOR od 27.2 do 3.3.2023

  25.1.2023

  Denný Jarný tábor z rozprávky do rozprávky od 27.2 do 3.3.2023 v Kultúrnom centre Nemšová Deti je možné prihlásiť len na vybrané dni alebo na celých 5 dní. V cene tábore je zahrnutá celodenná strava pitný režim a odmeny do súťaží . Prihlásenie na tábor: www.robmeradost.sk Kontaktná osoba: Daša Uherková, 0918 765 494

 • Rozdávanie žltých vriec do rodinných domov na triedený zber

  23.1.2023

  Verejnoprospešné služby, mestská príspevková organizácia oznamujú občanom, že v období od 23.1.2023 budú priebežne občanom v rodinných domoch rozdávať vrecia na triedený zber plastov, ostatných plastov, fólie, tetrapakov na celý kalendárny rok 2023.

 • POZOR!!! ZMENA miesta hlasovania v Referende 2023

  17.1.2023

  Dňa 21.1.2023 sa bude konať Referendum v čase od 7.00 - 22.00 hod. Všetci voliči mesta Nemšová už boli informovaní doručením do schránok na adresu trvalého pobytu Oznámením o mieste a čase konania Referenda. Upozorňujeme občanov mesta Nemšová, že voliť v Referende túto sobotu budú môcť vo volebných miestnostiach, ktoré budú v mestskej športovej hale Nemšová. Oznamujeme voličom, ktorí sa nebudú v čase konania Referenda zdržiavať na adrese trvalého pobytu, že si môžu vybaviť hlasovací preukaz do 20.1.2023 do 12.00 hod. na mestskom úrade na prízemí v kancelárii č. 101 .

 • POZVÁNKA 16.02.2023 - 18.02.2023 JARNÝ BAZÁRIK

  16.1.2023

  Materské centrum Púpavka v spolupráci s mestom Nemšová Vás pozývajú na Jarný bazárik v dňoch 16.02.2023 - 18.02.2023 v KD Ľuborča. Tešíme sa na Vašu účasť.

 • OZNÁMENIE o ročnom poplatku pre PO a FO - oprávnené na podnikanie za MZZO

  16.1.2023

  Výzva pre PO a FO oprávnené na podnikanie na doručenie ročných oznámení o poplatkoch za MZZO Mesto Nemšová ako príslušný orgán ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia určuje každoročne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nemšová č. 7/2018, prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia tzv. poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania (len právnická osoba, alebo FO oprávnená na podnikanie) sú povinní v zmysle citovaných predpisov vždy do 15. februára príslušného roku nahlásiť na mesto Nemšová údaje o spotrebe palív a surovín, ktoré poli použité na prevádzku MZZ v predchádzajúcom roku. Na základe predložených údajov mesto určí poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatky aj uložené pokuty za nedodržanie termínu nahlasovacej povinnosti sú príjmom mesta. Zároveň je vzor tlačiva uložený v prílohe (pod textom) a je k dispozícii na webovom sídle mesta Nemšová aj v časti: Chcem vybaviť - Životné prostredie - Malý zdroj znečisťovania ovzdušia - Tlačivá.