3.- 4. 4.2024 Deratizácia v meste Nemšová

Mesto Nemšová v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene vrátane stojísk smetných nádob a  objektov v majetku mesta   v termíne 3 - 4. 04. 2024.
 

Všetky aktuality