23.03.2024 Prezidentské voľby 2024

OZNAM

 

Mesto Nemšová má pre Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024, ktoré sa budú konať  dňa 23. 03. 2024 (1.kolo), dňa 06.04.2024 (2. kolo), 

vytvorených  6 volebných okrskov

Sídlo volebného okrsku:

Okrsok č. 1 – Kultúrne centrum, SNP 1, Nemšová, veľká sála, prízemie

Okrsok č. 2 - Kultúrne centrum, SNP 1, Nemšová, veľká sála, prízemie

Okrsok č. 3 – Kultúrne centrum, SNP 1, Nemšová, zasadačka, prízemie

Okrsok č. 4 – Kultúrne stredisko Ľuborča, Ľuborčianska 9, Nemšová

Okrsok č. 5 – Hasičská zbrojnica Kľúčové, Trenčianska 41, Nemšová

Okrsok č. 6 – Kultúrny dom, zasadačka, Trenčianska Závada, Kúty 21, Nemšová

 

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie matrika@nemsova.sk a žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: evidencia@nemsova.sk.

Doručovanie – delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií do 19. 02. 2024 do 24:00 hod.

 

Hlasovanie voličov s trvalým pobytom v SR a bez trvalého pobytu v SR

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenskej republiky.

Občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu, alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt.

 

Hlasovací preukaz

Mestá a obce začnú vydávať hlasovacie preukazy najskôr od 7. februára. Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj mestu doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách mesta (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).

 

Delegovanie do volebných komisií

Politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára.

 

Financovanie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Výška odmeny člena, predsedu a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

 

Z dosiahnutej výšky priemernej mzdy v národnom hospodárstve za tretí štvrťrok 2023 (1 403 eur) zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky je stanovená odmena pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 23. marca 2024 za výkon funkcie nasledovne:

  • člen okresnej volebnej komisie a člen okrskovej volebnej komisie v sume 69 eur,
  • predseda okresnej volebnej komisie a predseda okrskovej volebnej komisie v sume 89,70 eur a
  • zapisovateľ okresnej volebnej komisie a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie v sume 86,25 eur za deň konania volieb.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, výška odmeny člena, predsedu a zapisovateľa okresnej volebnej komisie a člena, predsedu a zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre II. kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 6. apríla 2024 bude stanovená po zverejnení priemernej mzdy v národnom hospodárstve za štvrtý štvrťrok 2023.

 

 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb

KONTAKT:

Mária Palušná

Mestský úrad Nemšová

Janka Palu 2/3

914 41 Nemšová

e-mail: matrika@nemsova.sk

tel. kontakt: 032/6509 641, 0917 571 550

Zoznam kandidátov na prezidenta

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR 2024

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva

Informácia pre voliča

Všetky aktuality