Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
01.08.2016 Zmluva o termínovanom úvere VÚB, a.s. poskytnutie úveru vo výške 50 0000 € na realizáciu opravy areálu letného kúpaliska Stiahnuť
01.08.2016 Všeobecné obchodné podmienky VÚB, a.s. Príloha k zmluve o úvere Stiahnuť
01.08.2016 Vzor žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov VÚB, a.s. Príloha k zmluve o úvere Stiahnuť
01.08.2016 Špecifické podmienky úveru VÚB, a.s. Príloha k zmluve o úvere Stiahnuť
01.08.2016 Odkladacie podmienky VÚB, a.s. Príloha k zmluve o úvere Stiahnuť
01.08.2016 Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci VÚB, a.s. zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti Stiahnuť
01.08.2016 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB, a.s. zabezpečenie pohľadávky blankozmenkou Stiahnuť
28.06.2016 Zmluva o poskytovaní služieb ELEXGAS, s.r.o. kontrola kotolní Stiahnuť
27.06.2016 Darovacia zmluva Vrty, s.r.o. 1350 € na vodné atrakcie do detského bazéna Stiahnuť
17.06.2016 Nájomná zmluva SBUL Nemšová, pozemkové spoločenstvo prenájom pozemku Stiahnuť
07.03.2016 Zmluva o dielo PRESTAV Trenčín, s.r.o. oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Stiahnuť
07.03.2016 Príloha k Zmluve o dielo PRESTAV Trenčín, s.r.o. Položkový rozpočet stavby Stiahnuť