Zverejňovanie

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
31.12.2015 Zmluva o podmienkach dočasného užívania spevnených plôch Dušan Mazanovský-ALFA DM a Alfa DM, s.r.o. dočasné užívanie mestského pozemku Stiahnuť
31.12.2015 Zmluva o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach Agentúra LUANN, s.r.o. prenájom sály v KC Nemšová pre divadelné predstavenie: Aj muži majú svoje dni Stiahnuť
31.12.2015 Kúpna zmluva Slovenská republika, Správca majetku štátu: FN Trenčín kúpa pozemku za cenu vo výške 1050 € Stiahnuť
29.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR Úrad vlády SR dotácia vo výške 20 tis. € na rekonštrukciu priestorov MŠH Stiahnuť
23.12.2015 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie FS Vršatec zabezpečenie hudobnej produkcie na vianočnom koncerte ,,Vinšujeme Vám" v sume 400 € Stiahnuť
22.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby Externé obstarávanie, s.r.o. zabezpečenie dodávateľa na zhotovenie stavby Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. Trenčianska Stiahnuť
21.12.2015 Servisná zmluva Cora Geo, s.r.o. zmluva o podpore a službách spojených s údržbou IS samosprávy Stiahnuť
15.12.2015 Zmluva o nájme nadobecného skupinového vodovodu, o právach a povinnostiach vyplývajúcich a súvisiach s nájmom TVK, a.s. nájom vodovodu Stiahnuť
15.12.2015 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nadobecného skupinového vodovodu, o právach a povinnostiach vyplávajúcich a súvisiacich s nájmom TVS, a.s. ukončenie nájmu Stiahnuť
15.12.2015 Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. NN 1311311 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. cena elektriny Stiahnuť
14.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 70/12/2015 Slovenský skauting-117.zbor sv. Františka z Assisi poskytnutie dotácie vo výške 1000 € na materiálové výdaje pre skautov Stiahnuť
14.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 68/12/2015 Beňadik, n.f. poskytnutie dotácie vo výške 1500 € na rozvoj pútnického miesta v Skalke nad Váhom Stiahnuť
11.12.2015 Zmluva o uskladnení odpadu na Skládku odpadov Luštek Spoločnosť stredné Považie, a.s. uloženie odpadu na skládku Stiahnuť
11.12.2015 Zmluva o uskladnení odpadu na skládku odpadov Luštek Spoločnosť stredné Považie, a.s. Príloha č. 1 Stiahnuť
11.12.2015 Zmluva o uskladnení odpadu na skládku odpadov Luštek Spoločnosť stredné Považie, a.s. Príloha č. 2 Stiahnuť
11.12.2015 Zmluva o uskladnení odpadu na skládku odpadov Luštek Spoločnosť stredné Považie, a.s. Príloha č. 3 Stiahnuť
11.12.2015 Zmluva o uskladnení odpadu na skládku odpadov Luštek Spoločnosť stredné Považie, a.s. Príloha č. 4 Stiahnuť
10.12.2015 Zmluva o dielo č. 37/10/2015 ELASTIC, s.r.o. výmena okien v suteréne CSS Nemšová Stiahnuť
07.12.2015 Kúpna zmluva majitelia pozemkov predaj nehnuteľnosti - pozemku Stiahnuť
30.11.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie Trenčiansky samosprávny kraj poskytnutie dotácie vo výške 500 € na úhradu krojov pri príležitosti 45. Výročia FS Liborčan Stiahnuť
27.11.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR v Trenčíne zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Stiahnuť
27.11.2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve o nájme nebytového priestoru Vlastníci bytov bytového domu 5/9 a 4/7 na ul. J.Palu prenájom strechy za účelom umiestnenia kamier Stiahnuť
25.11.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov catering servis, s.r.o. prenájom priestorov KC Nemšová Stiahnuť
25.11.2015 Nájomná zmluva č. 18/02/2015 D&M restaurant, s.r.o. prenájom terasy v reštaurácii Lagúna Stiahnuť
25.11.2015 Kúpna zmluva č. 6/1/2014/1 majitelia pozemkov predaj nehnuteľnosti - pozemkov Stiahnuť
25.11.2015 Kúpna zmluva č. 5/1/2014/1 majitelia pozemkov predaj nehnuteľnosti - pozemkov Stiahnuť
19.11.2015 Zmluva o spolupráci Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. poskytovanie plnenia a zliav v súvislosti s realizáciou projektu ,,Kúpele v regióne" Stiahnuť
11.11.2015 Nájomná zmluva č. 14/2/2015 ODLESAN SK, s.r.o. prenájom nebytového priestoru v budove mestskej pálenice Stiahnuť
10.11.2015 Nájomná zmluva Lady Rose, s.r.o. prenájom trhového miesta Stiahnuť
04.11.2015 Zmluva o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach Eduard Kotlár prenájom sály KC Nemšová na hudobné vystúpenie skupiny Kollárovci Stiahnuť
29.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Vlára Ľuborča poskytnutie dotácie na finančné odmeny pretekárov 47. ročníka Behu okolo Ľuborče Stiahnuť
29.10.2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby PO alebo FO ÚPSVaR v TN zabezpečenie vykonávania dobrovoľnej služby Stiahnuť
23.10.2015 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Ing. Emília Konečná vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy Stiahnuť
23.10.2015 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Ing. Emília Konečná vykonanie auditu riadnej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy Stiahnuť
21.10.2015 Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu Miroslav Kochan - EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. divadelné predstavenie Štyria na kanape Stiahnuť
20.10.2015 Súhrnný návrh poistnej zmluvy Alianz Slovenská poisťovňa poistenie majetku Stiahnuť
14.10.2015 Zmluva o dielo ELEXGAS, s.r.o. Rekonštrukcia kotolne CSS, výmena kotlov Stiahnuť
14.10.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien Západoslovenská distribučná, a.s. vecné bremeno na pozemkoch Stiahnuť
14.10.2015 Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo č. 9/10/2015 Ing. arch. Peter Dunajovec dodatok k zmluve o dielo Stiahnuť
09.10.2015 Súhrnná poistná zmluva PP01 Alianz Slovenská poisťovňa poistenie majetku Stiahnuť
07.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutie dotácie zo ŠR za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Stiahnuť
02.10.2015 Zmluva o dodaní a použití knihovníckeho systému Clavius MS-SOFT, s.r.o., Žilina dodať a nainštalovať automatizovaný knihovnícky systém Clavius Stiahnuť
30.09.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 5/4/2015/1 Lukáš Rýger zriadenie vecného bremena Stiahnuť
30.09.2015 Nájomná zmluva ŽSR Bratislava prenájom pozemku na umiestnenie verejnoprospešnej stavby ,,detské ihrisko" Stiahnuť
28.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 56/12/2015 Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová poskytnutie dotácie vo výške 800 € na osobného asistenta pre žiaka Stiahnuť
28.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 54/12/2015 TJ Družstevník Vlára Ľuborča poskytnutie dotácie vo výške 450,81 € na nákup automatickej práčky Stiahnuť
28.09.2015 Zmluva o dielo č. 33/10/2015 Hutní Projekt Frýdek - Místek, a.s. projektová dokumentácia na orpavu areálu letného kúpaliska Stiahnuť
25.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 55/12/2015 Katolícka spojená škola poskytnutie dotácie na Turnaj o pohár sv. Michala Stiahnuť
24.09.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 3 zo dňa 30.09.2010 catering servis, s.r.o. predĺženie nájomného vzťahu do 31.12.2015 Stiahnuť
21.09.2015 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena LESY SR, š.p. rekonštrukcia telesa cesty Stiahnuť