Zverejňovanie


Od 1.1.2011 je mesto Nemšová povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Nemšová zverejňuje údaje z evidencie zmlúv, objednávok a faktúr na samostatnej stránke, ktorá je aktualizovaná automaticky raz denne.

https://egov.nemsova.sk/

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
25.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra, DŠÚ dotácia vo výške 14 714,64 € pre CVČ pri KSŠ Stiahnuť
25.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Rehoľa piaristov na Slovensku dotácia vo výške 266 € pre CVČ pri Piaristickom gymnáziu Stiahnuť
22.01.2016 Zmluva o zabezpečení moderovania Ing. Miroslava Mazánová zabezpečenie moderovania na 21.mestskom plese Stiahnuť
22.01.2016 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie na 21. mestskom plese Václav Hála zabezpečenie hudobnej produkcie Stiahnuť
22.01.2016 Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu Pavol Hammel spev a hra na gitare na 21. mestskom plese Stiahnuť
22.01.2016 Kúpna zmluva č. 14/01/2015 majitelia pozemkov pod bytovkami predaj pozemkov pod bytovkami Stiahnuť
21.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie NTS dotácia na financovanie bežných výdavkov SCVČ vo výške 7549,92 Stiahnuť
19.01.2016 Zámenná zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena FINAL BA, s.r.o. zámena pozemkov Stiahnuť
14.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/12/2016 NTS dotácia vo výške 18 300 € na rozvoj športových aktivít a na činnosť NTS Stiahnuť
14.01.2016 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva s vecno - právnymi účinkami Ing. Darina Patková, Jaroslav Patka, Karol Baláž odpredaj pozemkov Stiahnuť
11.01.2016 Zmluva o obchodnej spolupráci ToS KaS Kovovýkup, s.r.o. nakladanie s odpadmi Stiahnuť
11.01.2016 Zmluva o dielo DUŽEK inštalácie, s.r.o. Rekonštrukcia vykurovania v MŠH Nemšová - výmena kotlov s príslušenstvom Stiahnuť