Zverejňovanie


Od 1.1.2011 je mesto Nemšová povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry na účel splnenia povinností vyplývajúcich z nových ustanovení §5a zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mesto Nemšová zverejňuje údaje z evidencie zmlúv, objednávok a faktúr na samostatnej stránke, ktorá je aktualizovaná automaticky raz denne.

https://egov.nemsova.sk/

Dátum Názov Zml. strana Predmet Zmluva
31.03.2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby TRIM, s.r.o. stavebné práce a dodávka materiálu na stavbu Rekonštrukcia kanalizácie pri obytných domoch na ul. Moravská v Nemšovej Stiahnuť
31.03.2016 Zmluva o dielo na zhotovenie stavby ASFA-KDK, s.r.o. stavebné práce a dodávka materiálu na stavbu: MK IBV Záhumnie Nemšová Stiahnuť
31.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 47/2016 MC Púpavka poskytnutie dotácie 500 € na činnosť a materiálové zabezpečenie Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve o dielo ASFA-KDK, s.r.o. Krycie listy Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve o dielo ASFA-KDK, s.r.o. Poistná zmluva Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve ASFA-KDK, s.r.o. Časový harmonogram Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve ASFA-KDK, s.r.o. Čestné prehlásenie Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve TRIM, s.r.o. Poistná zmluva Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve TRIM, s.r.o. Časový harmonogram Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve TRIM, s.r.o. Čestné prehlásenie Stiahnuť
31.03.2016 Príloha k zmluve TRIM, s.r.o. Krycí list rozpočtu Stiahnuť
29.03.2016 Zmluva o dielo STAVFIN,a.s. Výmena okien a dverí na budove bývalej práčovne-DJ Ľuborča Stiahnuť
29.03.2016 Príloha k Zmluve o dielo STAVFIN, a.s. príloha Stiahnuť
23.03.2016 Zámenná zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena FINAL BA zámena pozemkov Stiahnuť
22.03.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve FEHERS, s.r.o. zmena označenia zmluvnej strany - nájomcu Stiahnuť
21.03.2016 Spoločenská zmluva RVS VV, s.r.o. založenie obchodnej spoločnosti Stiahnuť
21.03.2016 Zmluva o užívaní poľovného revíru Kľúčové Poľovnícke združenie Háj predmetom zmluvy je užívanie spoločného poľovného revíru Kľúčové Stiahnuť
16.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 42/2016 Slovenský rybársky zväz, m.o. poskytnutie dotácie vo výške 360 € na nákup cien a občerstvenia na preteky mladých rybárov dňa 07.05.2016 Stiahnuť
14.03.2016 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie FS Liborčan zabezepčenie folklórnej produkcie na Tradičných nemšovských fašiangoch Stiahnuť
11.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 40/2016 Kľúčikovo, o.z. dotácia vo výške 300 € na podporu detských hier Stiahnuť
10.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 39/2016 OZ Peregrín poskytnutie dotácie vo výške 500 € na činnosť OZ Peregrín Stiahnuť
03.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Vlára Ľuborča poskytnutie dotácie vo výške 467 € na úhradu nákladov na dvojdňový žiacky turnaj Prague Strahov Cup v Prahe Stiahnuť
02.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Čistá duša, o.z. dotácia vo výške 850 € na podporu prevádzkovania Domova sociálnych služieb Čistá duša Stiahnuť
26.02.2016 Zmluva o poskytnutí služby č. 36/16 Externé obstarávanie, s.r.o. zabezpečenie dodávateľa na realizáciu stavby ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu KD v Nemšovej" Stiahnuť
26.02.2016 Nájomná zmluva č. 35/2016 Fehers, s.r.o. prenájom pozemku - zadná časť trhoviska Stiahnuť
17.02.2016 Dodatok č. 1 k Dohode č. 050/§52a/2015 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Stiahnuť
17.02.2016 Dodatok č. 1 k Dohode č. 044/§52a/2015 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Trenčín úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Stiahnuť
17.02.2016 Darovacia zmluva BM WORK AGENCY, s.r.o. vecné dary do CSS Nemšová Stiahnuť
16.02.2016 Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. plastové vrecia a nádoby na odpad Stiahnuť
11.02.2016 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra MPSVaR SR implementácia NP Podpora opatrovateľskej služby Stiahnuť
11.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Družstevník Vlára Ľuborča dotácia vo výške 3000 € Stiahnuť
09.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 17/12/16 Nadácia Pro charitas dotácia 500 € na činnosť Stiahnuť
09.02.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/12/16 NTS - Florbalový klub 6000 € na činnosť klubu Stiahnuť
08.02.2016 Zmluva č. 16/12/16 o poskytnutí dotácie Slovenský zväz telesne postihnutých ZO dotácia vo výške 100 € na organizovanie podujatí Stiahnuť
08.02.2016 Zmluva č. 15/12/16 o poskytnutí dotácie Občianske združenie prídomových záhradkárov dotácia na úhradu faktúry č. 9074/145/7 vo výške 698,97 € za spotrebu elektrickej energie a zemného plynu za rok 2015 v priestoroch budovy Areálu spracovania ovocia, ul. Rybárska 15 v Nemšovej Stiahnuť
02.02.2016 Zmluva o dočasnom prenájme KC Nemšová Slovenská asociácia western ridingu a rodea prenájom veľkej sály KC Nemšová Stiahnuť
01.02.2016 Zmluva o dielo č. 5/10/2016 Ján Fajnor zabezpečenie grafických prác pre Nemšovského spravodajcu č. 4 Stiahnuť
01.02.2016 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. Rooter-MC Púpavka Stiahnuť
01.02.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. WIFI-Klub dôchodcov Stiahnuť
29.01.2016 Zmluva o výpožičke Matercké centrum Púpavka, o.z. bezplatné užívanie priestorov kúpaliska Stiahnuť
29.01.2016 Zmluva o užívaní MO Jednoty dôchodcov užívanie priestorov budovy kúpaliska Stiahnuť
29.01.2016 Nájomná zmluva Carmen Šebíková prenájom pozemku Stiahnuť
28.01.2016 Dodatok č. 1 k dohode č. 5/2016/§54-ŠnZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dodatok k zmluve Stiahnuť
27.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/12/16 TJ Vlára Kľúčové poskytnutie dotácie vo výške 3000 € Stiahnuť
27.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/12/16 KSŠ Nemšová dotácia vo výške 5000 € na opravu podlahy v telocvični Stiahnuť
27.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/12/16 Základná škola, Janka Palu 2 dotácia vo výške 2500 € na výmenu okien v školskej jedálni Stiahnuť
27.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/12/16 Základná škola, Janka Palu 2 dotácia vo výške 5000 € na opravu podlahy v telocvični Stiahnuť
27.01.2016 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytnutie príspevku na vytvorenie prac. miesta Stiahnuť
25.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/12/16 TJ Družstevník Vlára Ľuborča dotácia na úhradu 2. splátky Stiftung Euro-Sportringu za účasť na turnaji Prague Strahov Cup v sume 413 € Stiahnuť
25.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra, DŠÚ dotácia vo výške 135 532,30 € na bežné výdaje Stiahnuť