Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová

Späť
Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 317 zo dňa 20.09.2017 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.