Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová

Späť
Predmetom zámeru priameho predaja je pozemok: C KN parcela č. 604/43 zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Nemšová, Obec Nemšová, okres Trenčín.