Zverejnenie registra pôvodného stavu - JFK Servis, s.r.o.

Späť
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav.