Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia - Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor

Späť
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Nemšová, časť JFK Servis, s.r.o.