Zámer zameniť majetok mesta Nemšová - PD Vlára Nemšová

Späť
Mesto Nemšová má zámer majetkovoprávne usporiadať svoje pozemky v rámci mesta so spoločnosťou Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová a to zámenou pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa.