ZÁMER zameniť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa

Späť
Mesto Nemšová má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky mesta v lokalite ul. Slovenskej armády a ul. Osloboditeľov v Nemšovej medzi Mestom Nemšová,a spoločnosťou FINAL BA, s.r.o., a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to zámenou pozemkov.