ZÁMER zameniť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa

Späť
Mesto Nemšová ako podielový spoluvlastník v spoluvlastníckom podiele 1/33-ina pozemku parc. KN-C č. 1538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2609 m², k.ú. Stará Turá, LV 5254 v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. Trenčín ( spoluvlastník o podiele 29/33), mestami Trenčianske Teplice a Stará Turá a obcou Štvrtok (spoluvlastníci každý v podiele 1/33) má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky v katastrálnom území Stará Turá, na ktorých sú umiestnené vodárenské stavby a zariadenia – a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa) nasledovnou zámenou pozemkov : Zo spoluvlastníctva Mesta Nemšová, IČO 00311812, prevod spoluvlastníckeho podielu 1/33 z pozemku parc. KN-C č. 1538/1 Diel 2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 390 m², k.ú. Stará Turá, LV 5254, ktorý bol vytvorený z parc. KN-C č. 1538/1 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2609 m² Geometrickým plánom č. 241/2015-H-Gp-F na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 1538/1 a 1537/7 a to do výlučného vlastníctva Ing. Milana Ziga, bytom Bratislavská 2054/4, 91101 Trenčín Z výlučného vlastníctva Ing. Milana Ziga, bytom Bratislavská 2054/4, 91101 Trenčín prevod spoluvlastníckeho podielu 1/33-ina pozemku parc. KN-C č. 1537/7 Diel 4 ostatné plochy o výmere 390 m², k.ú. Stará Turá, LV 4561, ktorý bol vytvorený z parc. KN-C č. 1537/7 ostatné plochy o celkovej výmere 1109 m² Geometrickým plánom č. 241/2015-H-Gp-F na úpravu hranice medzi pozemkami p.č. 1538/1 a 1537/7, a to do podielového spoluvlastníctva Mesta Nemšová, IČO 00311812.