ZÁMER zameniť majetok mesta Nemšová - ako prípad hodný osobitného zreteľa

Späť
Mesto Nemšová ako podielový spoluvlastník o spoluvlastníckom podiele 1/33 z pozemku parc. KN-C č. 1538/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2609 m², k.ú. Stará Turá, LV 5254 v spolupráci s Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s. Trenčín ( spoluvlastník o podiele 29/33), mestami Trenčianske Teplice a Stará Turá a obcou Štvrtok (spoluvlastníci každý o podiele 1/33) má zámer majetkovoprávne usporiadať pozemky v katastrálnom území Stará Turá, na ktorých sú umiestnené vodárenské stavby a zariadenia – a to podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ako prípad hodný osobitného zreteľa)zámenou pozemkov.