Zámer priameho prenájmu majetku v k.ú. Ľuborča

Späť
Mesto Nemšová v súlade s § 9a ods. 1 písm. c/ a § 9aods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 200 zo dňa 28.09.2016 zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho majetku.